73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

08:16, 31/01/2018

BHG - Về văn hóa, xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Bình quân có 10,9 bác sỹ/vạn dân; 30,5 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa có bác sỹ. Quy mô, mạng lưới giáo dục tiếp tục được củng cố, toàn tỉnh hiện có 852 trường và cơ sở giáo dục. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học. Tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 90,21% (tăng 0,06% so với năm 2016); tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng thành phố Hà Giang - Trung tâm giáo dục cộng đồng đầu tiên trong cả nước. Hoạt động thông tin truyền thông, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều tiến bộ, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được khơi dậy và phát huy.

Về công tác nội chính: Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau khi sáp nhập, kiện toàn đã giảm 19 đơn vị, giảm 04 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt.

Về quốc phòng- an ninh và đối ngoại: Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu, thực chất. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chủ quyền lãnh thổ, biên giới ổn định. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác. Triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra…

Đó là những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung cùng cả nước.

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh, phát triển và trưởng thành của Đảng, của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

(Nội dung theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả.  

30/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

29/01/2018
Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở

BHG - Nhận thấy chất lượng các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở chưa cao, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 15.9.2017, về việc dự và chấm điểm; nâng cao chất lượng thực tế các cuộc họp tại cơ sở. Đây là mô hình chấm điểm đầu tiên được triển khai trong tỉnh, bước đầu cho kết quả tốt và được đánh giá cao.

26/01/2018
Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) xác định là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

26/01/2018