73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

07:58, 30/01/2018

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả. 

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng, trong lãnh, chỉ đạo có sự thống nhất và gắn kết cao giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển kinh tế. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội luôn ổn định; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền rộng rãi và triển khai đồng bộ. Các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang (3-1961)... 

Về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,36% so với năm 2016. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 22,35 triệu đồng (tăng 7,7% so với năm 2016). Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.956 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được đổi mới đi vào chiều sâu, thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế cả năm đạt hơn 4.760 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2016. Công tác quản lý về đầu tư xây dựng được đẩy mạnh, việc quản lý, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, tiếp tục khởi công xây dựng một số dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo, một số nhà đầu tư lớn đang được các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng cao. Dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội từng bước được nâng lên; các chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai rộng khắp, đạt kết quả quan trọng; đến nay, tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh là 23 xã. Các chính sách và dự án giảm nghèo được bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.                     

(Còn nữa)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

29/01/2018
Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) xác định là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

26/01/2018
Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích

BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN;  Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

26/01/2018
Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở

BHG - Nhận thấy chất lượng các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở chưa cao, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 15.9.2017, về việc dự và chấm điểm; nâng cao chất lượng thực tế các cuộc họp tại cơ sở. Đây là mô hình chấm điểm đầu tiên được triển khai trong tỉnh, bước đầu cho kết quả tốt và được đánh giá cao.

26/01/2018