"Đại đoàn kết - Đại thành công"

Thứ Ba, 11/06/2019, 22:39 (GMT+7)

BHG - Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng có chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo về Tổ quốc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đồng chí Ly Mí Lử Chủ tịch MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo vùng cao.

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo vùng cao.

Từ khi thành lập Hội phản đế Đồng minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta thành lập năm 1930 đến nay, trải qua 89 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp từ Trung ương xuống địa phương, cơ sở đã phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài… đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với hoạt động chung của MTTQ cả nước, MTTQ Hà Giang trong nhiều năm qua, đặc biệt là 5 năm lại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh ở địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Giang, cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phối kết hợp của HĐND, UBND cùng các tổ chức thành viên, đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới, đã thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2018, tốc độ tăng  tổng sản phẩm xã hội đạt 6,76%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng… Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia ổn định; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng… Trong thành quả đó của tỉnh có sự đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân như: Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; công nhân, người lao động; nông dân, phụ nữ, thanh niên; đội ngũ tri thức; cựu chiến binh; các lực lượng vũ trang; đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; người cao tuổi; đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng bào tín đồ các tôn giáo; cộng đồng người Hà Giang ở nước ngoài; các hội và hội đặc thù tỉnh Hà Giang.

Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi được biết trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các thành viên luôn đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động và dân chủ hiệp thương, phối hợp thống nhất các chương trình hành động có trọng tâm trọng điểm. Tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên và hội viên, trưởng thôn, người có uy tín, trưởng ban công tác mặt trận, qua đó góp phần thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo” ; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”… đạt kết quả tốt; vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 43,65% năm 2015 xuống còn 31,71% năm 2018. Tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ và các tổ chức thành viên phát động hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu trong phong trào là các tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hội CCB các cấp… Đặc biệt Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, được sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, các tổ chức thành viên.

Năm qua “ Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã vận động được 27.582..388 triệu đồng; chi hỗ trợ làm 309 nhà đại đoàn kết với số tiền 7.710 triệu đồng, sửa chữa 1.520 nhà với số tiền 15.200 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán 3.383 triệu đồng… 

MTTQ phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng; các cuộc vận động gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, tăng cường đoàn kết và hữu nghị hợp tác quốc tế có hiệu quả… Năng lực hoạt động của MTTQ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Đại hội lần thứ XIII đề ra. MTTQ và các tổ chức thành viên luôn qua tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân… Các phong trào thi đua, cuộc vận động được tổ chức, triển khai đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao…, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn Hà Giang.

Nói về chương trình hành động của MTTQ Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Giang, nhấn mạnh: Với chủ đề “ Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Đại hội tiếp tục đề ra 10 mục tiêu và 5 chương trình đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia phong trào chống tham nhũng, lãng phí, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

                               Đặng Quang Vượng

.