Hà Giang
Ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân dân về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân dân về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BHG - …Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Xem theo ngày
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (Tiếp theo bài đăng ngày 19.5)
16:08, 24/05/2022
Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước.
Không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế sự lãnh đạo của Đảng ở nước ta
09:43, 17/05/2022
BHG - Mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực thù địch là chống phá và làm suy yếu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của nhân dân đồng lòng đi theo Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với những thành tựu to lớn đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
16:04, 16/05/2022
BHG  -  Ngày 26.4.2022, Tỉnh ủy ban hành văn bản số 225-KH/TU về Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm rõ nội dung tác phẩm, nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam...
Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
08:57, 15/05/2022
BHG - Hiện nay, các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, đã và đang quyết liệt phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc ta. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ - đội dự bị tin cậy của Đảng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với phương châm kiên định, sáng tạo, phát triển
08:05, 25/04/2022
BHG - ​​​​​​​Trước Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối đã “cố đi tìm đường cứu nước theo lối mới” nhưng đều thất bại. Chính lúc đó, Hồ Chí Minh với lòng yêu nước thương dân cháy bỏng nên đã quyết tâm phải tìm cách làm sao “cứu lấy dân ta, cứu lấy nước ta”. Người bôn ba qua nhiều châu lục, tìm tòi trải nghiệm và đã bắt đúng mạch thời đại. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin “cái cẩm nang thần kỳ” cần thiết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân ta. Kể từ đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là “kim chỉ nam” cho con đường giải phóng dân tộc.
Thường xuyên, quyết liệt đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”
20:20, 07/04/2022
​​​​​​​BHG - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đã liên tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá, bằng cách ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự...
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
09:12, 16/03/2022
BHG - Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII của Đảng, trong đó nêu rõ: Quốc hội cần hướng vào việc thực hiện hai yêu cầu cơ bản: Một là xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước có năng lực định ra một hệ thống luật pháp đồng bộ đáp ứng được yêu cầu mới của sự phát triển KT-XH và quản lý mọi mặt xã hội văn minh, tiến bộ; hệ thống pháp luật đó là cơ sở bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả, là một nhân tố trọng yếu làm cho các quan hệ xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Hai là, bảo đảm quyền lực và hiệu lực trên thực tế của Quốc hội, do Hiến pháp quy định.
''Quét sạch chủ nghĩa cá nhân''
10:34, 22/02/2022
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân” trong con người mình.
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”
10:52, 18/02/2022
BHG - Kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng (1930 – 2022), dân tộc ta tự hào với Đảng quang vinh, Đảng đại biểu cho dân tộc, chiến đấu vì lợi ích của nhân dân, được toàn dân Việt Nam tôn vinh là Đảng ta. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.
Quyết tâm bảo vệ thành quả là lý tưởng cách mạng của Đảng
09:11, 09/02/2022
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Xuất phát từ lý tưởng cách mạng đó, những người cộng sản đã quyết tâm thực hiện lời thề trước cờ Đảng bằng sự phục tùng kỷ luật, tu dưỡng rèn luyện tâm hồn, giữ gìn đức hạnh, phẩm cách thanh sạch. Họ gắn bó mật thiết với nhân dân, hướng tới lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Công tác tuyên truyền góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng
10:13, 04/02/2022
Xuân 2022 - Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KT-XH, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
Hồ Chí Minh - Biểu tượng bản lĩnh Việt Nam
10:09, 04/02/2022
Cách nay gần 111 năm, vào ngày 5-6-1911, con tàu buôn của Pháp (Latouche-Tréville) rời Bến cảng Nhà Rồng, mang theo một con người đặc biệt, sau này được nước Pháp khắc họa chân dung trên bức tường thời đại, được vinh danh là một trong những người làm nên thế kỷ XX. Người đó là Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và niềm tin dân tộc Việt Nam trường tồn vượt qua mọi thách thức.
Đảng với dân
15:37, 02/02/2022
BHG - Bài học sống còn Đảng rút ra trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng là coi trọng mối quan hệ giữa Đảng với Dân. Đảng xem mối quan hệ giữa Đảng với Dân là cốt lõi. 
Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
20:29, 29/01/2022
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản