Hà Giang
Xem theo ngày
Chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo
20:52, 08/01/2023
BHG - Có thể thấy, một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta chính là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là việc ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Gần đây, nhân việc cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức phản động, nhà đài thiếu thiện chí với Việt Nam như Việt Tân, RFA…
Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ con đường đi lên CNXH 
23:01, 15/12/2022
BHG - Trong hệ thống lý luận soi đường của cách mạng Việt Nam, quan điểm về con đường đi lên CNXH là nội dung cơ bản, có tính định hướng cao và mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Việc cụ thể hóa con đường đi lên CNXH không chỉ làm rõ được mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta, bảo vệ tính đúng đắn khoa học của học thuyết Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, bất mãn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Việt Nam - Đất nước thanh bình, giàu thiện chí và khát vọng vươn lên
08:28, 06/12/2022
BHG - Thời gian qua, dư luận trong nước và truyền thông thế giới dành sự chú ý đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres. Chuyến thăm ý nghĩa này đúng vào thời điểm nước ta kỷ niệm 45 năm tham gia vào tổ chức LHQ; vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, đồng thời vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam là quá trình sáng tạo không ngừng
08:30, 15/11/2022
BHG - Mỗi người dân Việt Nam đều nhận thức rõ, sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một tất yếu, đúng quy luật và phù hợp với thực tiễn. Đây là cuộc vận động mang tính cách mạng không ngừng để thay cái cũ bằng cái mới tốt hơn; là một sự phủ định biện chứng, không phủ định sạch trơn và không quay trở lại cái cũ.
Đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay
09:27, 06/11/2022
BHG - Trong giai đoạn hiện nay, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ngày càng quyết liệt, tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng con đường công khai, hợp pháp để triển khai các hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc. Chúng tìm mọi cách nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị của đất nước... Trong đó có chiêu bài lợi dụng vấn đề tôn giáo, đội lốt tôn giáo để thực hiện mưu đồ chống phá.
Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc": Cẩm nang xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ta
10:39, 31/10/2022
Cách đây 75 năm, tháng 10/1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm luôn được xem là “cẩm nang” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là “kim chỉ nam hành động” của cán bộ, đảng viên. Những định hướng, chỉ dẫn trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, là những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.
Những thành tựu của nền giáo dục nước nhà
09:39, 26/10/2022
BHG - Trong vòng hơn một tháng qua, hệ thống các nhà trường trong cả nước đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2022 – 2023. Ở Việt Nam, ngày khai giảng không chỉ có ý nghĩa bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Vậy nhưng, với những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” với dân tộc, mọi điều tốt đẹp, đều bị chúng xuyên tạc, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực; nhằm bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối và phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục.
Sức mạnh của nhân dân - cội nguồn của sự phát triển đất nước
09:44, 21/09/2022
BHG - Đảng ta đã khẳng định sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của mọi thắng lợi và phát triển. Vì vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải phát huy mạnh mẽ sức dân, trí dân, lòng dân, quyền dân, sự sáng tạo, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân…
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
10:38, 12/09/2022
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhât và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII, Đại hội XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã khẳng định và luận giải rõ hơn từ lịch sử, bối cảnh tình hình và nội dung của quan điểm.
Vạch trần luận điệu xuyên tạc “Cách mạng màu – Cách mạng trắng” ở Việt Nam
10:12, 05/09/2022
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam năm 1975 do Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.
Nâng cao hiệu quả phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch
17:57, 25/07/2022
BHG - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và Việt Nam nói riêng, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là “mặt trận hàng đầu”, là “con đường ngắn nhất” nhằm hiện thực hóa âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN. Chúng ráo riết triển khai các hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), từ đó tạo tiền đề để tiến hành các hoạt động chống phá hoặc tìm cách hướng lái đường lối, chính sách phục vụ cho lợi ích của chúng.
Đánh bại chủ nghĩa cá nhân – đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh
15:40, 14/07/2022
BHG - Đánh bại chủ nghĩa cá nhân, người cách mạng, Đảng cách mạng phải suốt đời trau dồi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đất nước. Đây là đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện đạo đức.
Xây dựng Đảng vững mạnh trên dải đất biên cương - Kỳ I: Giáo dục chính trị, tư tưởng - nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng Đảng
10:31, 14/07/2022
BHG - Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách... Những quyết sách này được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh, góp sức để Đảng ta thực sự là đạo đức, văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong.
Gần 200 video clip tham dự Cuộc thi phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội
16:06, 06/07/2022
BHG - Nhằm góp phần làm trong sạch môi trường mạng xã hội, ngăn chặn các thông tin bịa đặt, tiêu cực, xấu độc, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hà Giang đã phát động Cuộc thi xây dựng video clip đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.