Hà Giang
Xem theo ngày
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
10:38, 12/09/2022
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhât và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII, Đại hội XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã khẳng định và luận giải rõ hơn từ lịch sử, bối cảnh tình hình và nội dung của quan điểm.
Vạch trần luận điệu xuyên tạc “Cách mạng màu – Cách mạng trắng” ở Việt Nam
10:12, 05/09/2022
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam năm 1975 do Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.
Nâng cao hiệu quả phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch
17:57, 25/07/2022
BHG - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và Việt Nam nói riêng, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là “mặt trận hàng đầu”, là “con đường ngắn nhất” nhằm hiện thực hóa âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN. Chúng ráo riết triển khai các hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), từ đó tạo tiền đề để tiến hành các hoạt động chống phá hoặc tìm cách hướng lái đường lối, chính sách phục vụ cho lợi ích của chúng.
Đánh bại chủ nghĩa cá nhân – đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh
15:40, 14/07/2022
BHG - Đánh bại chủ nghĩa cá nhân, người cách mạng, Đảng cách mạng phải suốt đời trau dồi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đất nước. Đây là đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện đạo đức.
Xây dựng Đảng vững mạnh trên dải đất biên cương - Kỳ I: Giáo dục chính trị, tư tưởng - nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng Đảng
10:31, 14/07/2022
BHG - Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách... Những quyết sách này được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh, góp sức để Đảng ta thực sự là đạo đức, văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong.
Gần 200 video clip tham dự Cuộc thi phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội
16:06, 06/07/2022
BHG - Nhằm góp phần làm trong sạch môi trường mạng xã hội, ngăn chặn các thông tin bịa đặt, tiêu cực, xấu độc, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hà Giang đã phát động Cuộc thi xây dựng video clip đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.
Vô cảm, “căn bệnh” nguy hiểm cần được chữa trị
06:27, 01/07/2022
BHG - Thời gian qua, có một “căn bệnh” được gọi là vô cảm vẫn từng ngày âm ỉ trong xã hội. Nguy hiểm hơn, khi căn bệnh này lây lan vào giới trẻ và ở một bộ phận cán bộ, đảng viên với những biểu hiện xấu và nguy hại, là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và đất nước ta...
Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội
18:40, 29/06/2022
BHG - Ngay từ khi thành lập, tháng 2/1930, trong Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã chủ trương tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Qua hơn 90 năm lãnh đạo đất nước vượt lên muôn vàn thử thách và có những lúc tưởng như ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng đất nước ta vẫn vững vàng. Và thành quả hôm nay, giữa thế giới đầy biến động, Việt Nam đang vững vàng phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Đó lời khẳng định về thành quả lãnh đạo đầy vẻ vang, tự hào của Đảng. Đồng thời khẳng định con đường đi lên CNXH là mục tiêu kiên định, không thay đổi ở Việt Nam.
Chống lợi dụng phản biện để... phản bội
10:01, 20/06/2022
Phản biện xã hội là kênh quan trọng giúp đường lối, chủ trương, chính sách ban hành được đúng đắn và đi nhanh vào cuộc sống. Thế nhưng, cũng có không ít người đã lợi dụng phản biện để tạo mâu thuẫn, gây rối, thậm chí chuyển thành phản bội đồng chí, đồng đội; phản bội Tổ quốc; phản bội nhân dân.
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững chắc
14:48, 13/06/2022
BHG - Bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới chỉ có tiền đề về chính trị trong khi phải xây dựng tổng thể mọi mặt của một chế độ xã hội mới; đây là thời kỳ đấu tranh quyết liệt giữa “cái cũ” với “cái mới” trên mọi mặt của đời sống xã hội, cái cũ không “tự nguyện” mất đi mà ngược lại, chống lại cái mới ra đời còn “yếu ớt”, nhưng xu hướng cái mới sẽ thắng và thay thế cái cũ - đó là quy luật tất yếu của lịch sử tự nhiên, xã hội và tư duy.
Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc
10:13, 09/06/2022
BHG - Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với những đặc điểm riêng mà nhiều quốc gia khác không có. Với 54 dân tộc anh em, dân số giữa các dân tộc rất khác nhau, có dân tộc có số dân trên một triệu người như Tày, Thái, nhưng cũng có dân tộc chỉ có vài trăm người như Pu Péo, Rơ-măm, Brâu... Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân cư. Các dân tộc Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ; địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số (DTTS) thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Đặc biệt, khác với nhiều quốc gia đa dân tộc khác trên thế giới, các DTTS Việt Nam không có khu vực lãnh thổ riêng mà sống xen kẽ với nhau.
Sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
09:27, 06/06/2022
BHG - Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam - cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin đã, đang và sẽ soi đường cho dân tộc ta đi lên trong thế giới đầy biến động. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước càng đi vào chiều sâu thì tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ giá trị và sức sống trường tồn, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”: Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam
16:12, 29/05/2022
BHG - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động  về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều ý nghĩa, là một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của Đảng và nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”: Ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân dân về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
10:40, 26/05/2022
BHG - …Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.