Ban Biên tập hiện nay
Ban Biên tập hiện nay
.
16:25 | 27/01/2015

BHG - Ban Biên tập Báo Hà Giang có 2 đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập.

.
.
.
.
.
.
.
.