Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện chính sách 209 và Chỉ tiêu mỗi huyện có một xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế
Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện chính sách 209 và Chỉ tiêu mỗi huyện có một xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế
.
14:08 | 25/09/2017

BHG- Ngày 25.9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố giao ban tiến độ thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND và Chỉ tiêu mỗi huyện có một xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế.

.
.
.
.
.
.
.
.