Vang mãi lời Người năm xưa

Thứ Năm, 24/03/2016, 07:43 (GMT+7)

BHG- Lời Bác Hồ kính yêu căn dặn cách đây 55 năm khi Người lên thăm đã thực sự trở thành kim chỉ nam trong hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng rẻo cao Hà Giang. 55 năm qua, tỉnh ta đã giành được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo, phấn đấu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu và du lịch...

Dù còn khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn quan tâm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.  Trong ảnh: Xây dựng hệ thống kè và nâng cấp đường Đạo Đức - Cao Bồ (Vị Xuyên), giúp thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống người dân nơi đây.
Dù còn khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn quan tâm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong ảnh: Xây dựng hệ thống kè và nâng cấp đường Đạo Đức - Cao Bồ (Vị Xuyên), giúp thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống người dân nơi đây.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm. Còn nhớ cách đây tròn 55 năm, ngày 26.3.1961, nhân dân tỉnh ta được đón niềm vui kép, vừa nô nức thi đua, chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ III, vừa vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ kình yêu lên thăm.

Ngày 27.3, nói chuyện với trên 16.800 cán bộ, bộ đội và nhân dân tại sân vận động thị xã (Quảng trường 26.3), Bác khen ngợi Đảng bộ, nhân dân Hà Giang đã đạt được nhiều thành tích trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tại đây, Bác căn dặn: Phải đoàn kết chặt chẽ; ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng và củng cố tổ đổi công và HTX; để sản xuất tốt phải có đủ nước, đủ phân bón và cải tiến nông cụ; phát triển chăn nuôi cho tốt; khai thác lâm thổ sản, bảo vệ và trồng cây gây rừng; chú ý giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe; cố gắng xóa mù chữ; ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống mới.

Thực hiện lời Bác căn dặn, ngay trong mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III đã nhấn mạnh: Phải đẩy mạnh củng cố, kiện toàn các HTX đã được xây dựng, đưa dần lên HTX bậc cao; tiếp tục củng cố, xây dựng HTX kết hợp với nhiệm vụ hoàn thành cải cách dân chủ ở vùng cao; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ xã, đưa cán bộ tỉnh, huyện xuống tăng cường, giúp đỡ cơ sở, kiện toàn và xây dựng HTX. Từ Đại hội III, đến nay chúng ta đã tổ chức thành công và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Qua 13 kỳ Đại hội kể từ ngày Bác Hồ kính yêu lên thăm, những lời căn dặn của Người đang dần được hiện thực hóa và vẫn tiếp tục là ánh đuốc soi đường cho chặng đường tiếp theo của mảnh đất, con người Hà Giang.

Những lời căn dặn của Bác với Hà Giang, tuy ngắn gọn, xúc tích, nhưng bao hàm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và toát lên tinh thần nhân ái, lo cho dân, chăm lo đến đời sống đồng bào. Nhìn lại quá trình thực hiện lời Bắc căn dặn, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hà Giang đang khẳng định sức vươn mạnh mẽ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XV, với khởi đầu và quyết tâm của Bốn đổi mới, Tám đột phá, Mười lăm chương trình trọng tâm đã từng bước hình thành tư duy mới, cách làm mới, tạo đà cho cả guồng máy chuyển động. Tập thể BCH Đảng bộ tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của T.Ư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân các dân tộc nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách. BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa những nội dung theo Nghị quyết Đại hội XV, lựa chọn vấn đề lớn có tính kế thừa, xuyên suốt và thể hiện thông qua các nghị quyết, đề án, chương trình. Trong phát triển VH-XH, BCH Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những thành tựu quan trọng, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được phát huy. Đồng thời, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động hệ thống chính trị.

Tinh thần của Bốn đổi mới, Tám đột phá, Mười lăm chương trình trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên đã đạt nhiều thành tựu, tạo sự đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực. Nổi bật phải kể đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được đổi mới theo hướng trực tiếp, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ tốt hơn nguyên lý khoa học, gắn lý luận với thực tiễn; thực hiện tốt quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, đề án, chương trình và kịp thời điều chỉnh, đề ra những định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo; dân chủ trong Đảng, trong xã hội được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời, chống quan liêu, tiêu cực, phiền hà trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Từ đó, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 17,64 triệu đồng, tăng 8,86 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 41,8% năm 2010 xuống còn 17,91% năm 2015. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực, an ninh lương thực đảm bảo; tổng sản lượng lương thực đạt 40 vạn tấn, đạt 100% nghị quyết, bình quân lương thực đạt 500kg/người/năm. Sản xuất công nghiệp có bước đột phá khá rõ nét, giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 3.923 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2010, đạt trên 196% nghị quyết. Chương trình đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai đồng bộ, chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, chuyển lớp, chuyển cấp hàng năm đều tăng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện hiệu quả; công tác y tế dự phòng, ứng phó với các vấn đề sức khỏe liên quan đến vệ sinh môi trường, dịch bệnh được triển khai kịp thời.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4, khoá XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục.

55 năm đã qua, kể từ ngày Bác Hồ kính yêu lên thăm Hà Giang, những lời căn dặn của người đã thực sự trở thành ngọn đuốc sáng soi đường, đưa mảnh đất vùng cao cực Bắc tiến lên. Và những lời Bác căn dặn sẽ tiếp tục dẫn dắt, chỉ lối để Hà Giang thực hiện thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

THIÊN THANH

.