Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tiếp theo Phần IV)

Thứ Năm, 27/08/2020, 08:55 (GMT+7)
 

2. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI

2.1. Phát triển giáo dục - đào tạo 

Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường, lớp học; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp theo hướng tăng quy mô, giảm đầu mối; tiếp tục thực hiện tốt việc đưa học sinh ở các điểm trường về trường chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường. Khuyến khích xây dựng trường chất lượng cao, trường bán trú, phát triển các trường ngoài công lập. Củng cố, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh đến trường.

Tiếp tục quán triệt phương châm giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, xây dựng môi trường học thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người. Thực hiện hiệu quả việc đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lịch sử địa phương vào giảng dạy. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tăng cường xây dựng phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục bậc học mầm non gắn với học tiếng phổ thông.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn dạy nghề với thị trường, khả năng tạo việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; làm tốt công tác phân luồng sau trung học cơ sở; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

2.2. Phát triển y tế, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới công tác y tế cơ sở. Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Đẩy mạnh thực hiện mô hình bác sĩ gia đình, quản lý sức khỏe người dân, tăng cường phối hợp quân - dân y, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám, chữa bệnh; khuyến khích phát triển các bệnh viện, các dịch vụ khám, chữa bệnh tư nhân. Thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, chiến lược phát triển con người, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Có chính sách đầu tư để nâng cao chất lượng dân số, thể trạng tầm vóc con người, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa; hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tăng tuổi thọ bình quân.

Tăng cường củng cố mạng lưới và các dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin liên kết trong việc chẩn đoán, điều trị. Tăng cường phối hợp với các bệnh viện Trung ương đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống y tế đủ về số lượng, tốt về chất lượng đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, giảm chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân giữa các địa bàn, các nhóm đối tượng.

2.3. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển thể dục, thể thao và thông tin truyền thông

Xây dựng nền văn hóa và con người các dân tộc Hà Giang phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, Nhân dân đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa. Phát huy bản sắc dân tộc, loại bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển thể dục, thể thao toàn dân để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đồng thời làm cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao. Quan tâm đào tạo vận động viên trẻ đạt thành tích cao, trong đó ưu tiên những môn thể thao trọng điểm, phấn đấu cải thiện thứ hạng tại các giải thi đấu thể thao trong nước và khu vực.

Khuyến khích xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, bảo đảm 100% thôn, bản có nhà văn hóa; bố trí nguồn lực đầu tư mới một số công trình văn hóa nghệ thuật, thể thao hiện đại tại trung tâm tỉnh.

Tiếp tục phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực của đời sống. Tập trung xây dựng hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, tạo nền tảng thống nhất trong xây dựng chính quyền điện tử. Làm tốt công tác quản lý báo chí, mạng xã hội; nâng cao chất lượng Báo Hà Giang, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, huyện, truyền thanh cơ sở, xuất bản, thông tin truyền thông.

2.4. Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030 và các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, tạo động lực, khuyến khích hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, các dịch vụ y tế, thúc đẩy giáo dục - đào tạo từ bậc học mầm non; quy hoạch, từng bước di dời, sắp xếp ổn định các hộ dân sống rải rác, vùng nguy cơ sạt lở. Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững. Giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tiếp tục huy động nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng chính sách, ưu đãi người có công với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất; quan tâm đầu tư thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, người nghèo, chương trình bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội,… nâng cao đời sống vật chất, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

3. ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

3.1. Đảm bảo quốc phòng - an ninh

Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và bảo đảm an ninh; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các công trình quốc phòng, nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự, công an cấp xã theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù  hợp với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; trên  95% các đối tượng theo phân cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang các cấp thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gắn bó máu thịt với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, vững pháp luật, tinh thông, sắc bén nghiệp vụ. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, an ninh phi truyền thống, an ninh chính trị nội bộ, giải quyết những vấn đề bất cập trong công tác bảo đảm trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo không để xảy ra gây rối, bạo loạn, điểm nóng về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để đối tác nước ngoài có hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tình hình, hoạt động các tà đạo, đạo lạ; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ. Đẩy mạnh rà phá bom, mìn, vật nổ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quân sự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trên tuyến biên giới.

3.2. Tăng cường công tác đối ngoại

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, chương trình hợp tác hai bên đã ký kết; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc trong công tác quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền theo các Văn kiện biên giới. Tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đã thiết lập đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm trong vai trò thành viên Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO. Tích cực tham gia, đăng cai tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương, nước ngoài để quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của tỉnh.

Triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược, chủ động và tăng cường hội nhập quốc tế, tận dụng tối đa các cơ hội do quá trình hội nhập mang lại, nhất là các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới và các hiệp định thương mại tự do của ASEAN với các đối tác lớn. Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung của chính quyền các cấp đối với các hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tỉnh ta coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo; phát triển y tế, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển thể dục, thể thao và thông tin truyền thông; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đối ngoại.                                                           

 

(Còn nữa)

Các ý kiến góp ý gửi theo địa chỉ:

Thư điện tử:

Thukybhg@gmail.com

Vptuhgdh17@gmail.com

Thoisuhg@gmail.com

Thư tay tiêu đề ghi: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị. Gửi về một trong các địa chỉ sau:

Báo Hà Giang: số 5 đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang: số 547 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Đài PT-TH tỉnh: số 126 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

(Toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đăng trên Báo Hà Giang điện tử: baohagiang.vn)

.