Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần II)

Thứ Bảy, 22/08/2020, 09:22 (GMT+7)
 

II- TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. DỰ BÁO BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế chung. Khoa học, công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mới, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá phát triển nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và suy thoái. Những vấn đề toàn cầu như: Mối quan hệ căng thẳng của các cường quốc; những bất ổn về chính trị, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, đặc biệt là những diễn biến trên biển Đông; biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sau gần 35 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm tới, đất nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng hơn, sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều thuận lợi và những khó khăn, thách thức mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn phức tạp, lâu dài; những đòi hỏi mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hệ lụy của biến đổi khí hậu, chất lượng dân số thấp là những thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Hà Giang, những thành tựu đổi mới sau 30 năm từ ngày tái lập tỉnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sự đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; các giá trị về bản sắc văn hóa các dân tộc, truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó đi lên, các điều kiện về cảnh quan, môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, vị trí địa chính trị… là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, quy mô kinh tế còn nhỏ, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn thấp kém; trình độ dân trí không cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; trật tự an toàn xã hội còn nhiều thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của tỉnh, đặt ra cho chúng ta trong việc lãnh đạo, chỉ đạo vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, vừa đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ biên giới quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiệm kỳ tới, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

2. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Nắm chắc chủ trương, định hướng đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh nhà, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phương pháp tốt, không chủ quan, bảo thủ, nóng vội, duy ý chí trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đi đôi với thực hiện dân chủ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, sinh thái. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị; phát triển du lịch, dịch vụ là mũi nhọn; văn hóa làm nền tảng tinh thần, là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

3. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

3.1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả nước.

3.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

* Về kinh tế

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng.

(4) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%.

(5) Thu hút 03 triệu lượt khách du lịch.

* Về xã hội

(6) Tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm.

(7) 82 xã, 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%.

(9) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 60%.

(10) Giữ vững ổn định 10,5 bác sĩ/vạn dân, có 45 giường bệnh/vạn dân.

(11) 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới.

* Về môi trường

(12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%.

(13) Tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư đô thị  100%, nông thôn 96%.

(14) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 90%.

* Về xây dựng Đảng, an ninh trật tự

(15) Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(16) Hằng năm, trên 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(17) Trên 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

(1) Phát triển kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Hoàn thiện hệ thống quy hoạch tỉnh, vùng huyện, quy hoạch xây dựng đô thị, khu vực trọng điểm du lịch, quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phát triển bền vững; thu hút các nhà đầu tư chiến lược khai thác tối đa tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương: Xây dựng thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; phát triển nhanh, bền vững du lịch khu vực 4 huyện vùng cao nguyên đá: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, các huyện còn lại là vệ tinh; tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ đặc sản hàng hóa, kinh tế vườn rừng tại các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

(3) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện; tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông và nhân rộng đối với các dân tộc thiểu số khác; phát triển Hội nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống trong các trường học; đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở. Nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm đầu tư các cơ sở nội trú, bán trú, xã hội hóa giáo dục. Quan tâm y tế cơ sở, kết nối hệ thống y tế trực tuyến trong tỉnh với Trung ương chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân.

(4) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; tăng cường an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh con người, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(5) Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ. Đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cán bộ,  tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ vi phạm. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật của chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ta phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước đạt 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 82 xã, 1 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

(Còn nữa)

Thư điện tử:

Thukybhg@gmail.com

Vptuhgdh17@gmail.com

Thoisuhg@gmail.com

Thư tay tiêu đề ghi: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị. Gửi về một trong các địa chỉ sau:

Báo Hà Giang: số 5 đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang: số 547 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Đài PT-TH tỉnh: số 126 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

(Toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đăng trên Báo Hà Giang điện tử: baohagiang.vn)

.