Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (phần I)

Thứ Năm, 20/08/2020, 09:35 (GMT+7)
 

BHG - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải pháp trong 5 năm tới. Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin gửi tới bạn đọc và nhân dân nội dung tiếp theo trong  phần I của Dự thảo Báo cáo.

2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

2.1. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, có chuyển biến tích cực, đồng bộ, quyết liệt; tổ chức bộ máy từng bước sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng và tăng cường góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, nhất là thông qua việc học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đã thành lập Hội đồng lý luận tỉnh và đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương, sát thực tiễn; việc chỉ đạo, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử đảng, truyền thống cách mạng địa phương đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc, trở thành nội dung thường xuyên, quan trọng trong các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng và của cả hệ thống chính trị. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác; ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được biểu dương, khen thưởng và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, có nhiều khó khăn, những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tất cả các thôn, bản đều có chi bộ, không còn chi bộ ghép; hằng năm 99% tổ chức đảng và đảng viên xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, nhất là phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, người dân tộc thiểu số. Kết nạp 12.644 đảng viên mới, đạt 115% chỉ tiêu nghị quyết(17). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ban hành và thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; Chỉ thị về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm”; Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiên trì, kiên quyết nghiêm túc thường xuyên triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hướng dẫn nội dung, mẫu xây dựng chương trình công tác của tập thể, cá nhân hằng năm. Trong 5 năm đã gợi ý kiểm điểm đối với 88 tập thể và 133 cá nhân, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đào tạo, luân chuyển cán bộ hiệu quả, luôn quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được chú trọng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên(18).

Tích cực, chủ động cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện Đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đã thực hiện thí điểm chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 04 huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc Trung tâm chính trị; thí điểm hợp nhất các cơ quan của Đảng với cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, giảm số cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện(19). 

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” gắn với lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý đã có tác động tích cực đến việc tự rèn luyện đạo đức, lối sống, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát hằng năm đều tăng, việc thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 08 tổ chức đảng và 607 đảng viên, trong đó có 09 cấp ủy viên cấp tỉnh.

Công tác dân vận được quan tâm và có bước đổi mới cùng với việc thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc. Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, thực hiện nhiều hình thức vận động, tập hợp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Các cấp ủy đảng  đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và nhanh chóng đi vào cuộc sống, điển hình như việc xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động: “Hội Nghệ nhân dân gian”, tổ dân vận thôn/tổ dân phố, phong trào thi đua “dân vận khéo”(20).

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có sự chuyển biến rõ nét với phương châm gần dân, sát dân để giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện tốt. Từng bước phát huy được vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đẩy mạnh các cuộc vận động, xây dựng và nhân rộng các điển hình trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đồng bộ cả ba khâu: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý, từng bước ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Đã chỉ đạo xử lý kịp thời một số vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng cao. Thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai, kiểm tra, giám sát việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đã chủ động tham gia tiếp, đối thoại với công dân. Vai trò và chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng cao, 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết.

2.2. Chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới

Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng cả về nội dung, phương thức hoạt động; việc ban hành nghị quyết đã bám sát điều kiện thực tế, thu hút được nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động giám sát, tái giám sát có hiệu quả, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cử tri quan tâm, có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri như: Trực tuyến, tại nơi cư trú, trên trang thông tin điện tử...Công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp được nâng lên, tăng cường lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, tính kịp thời và hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh; chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trách nhiệm và chất lượng đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trên 600 thủ tục hành chính. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thiết lập và duy trì hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến 100% các huyện/thành phố, các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm, gắn với thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Năm 2019 so với năm 2015, hầu hết các chỉ số về hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền đều tăng(21).

Công tác cải cách tư pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp được bảo đảm, đồng thời không ảnh hưởng tới tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, kịp thời giải quyết các vụ án, vụ việc phát sinh. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao, việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong công tác cải cách tư pháp đạt mục tiêu, hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc thù của tỉnh cũng như chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

2.3. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát động các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, hướng mạnh về cơ sở, lấy xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, nhóm hộ, hộ gia đình làm cơ sở để tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng ở địa phương; kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch... Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở được phát huy. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, nhân dân các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các chính sách, chương trình, dự án đầu tư của Trung ương và của tỉnh triển khai có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên. Các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở được củng cố thường xuyên.

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết: Có thể khẳng định 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 36/48 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, kết nạp đảng viên mới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; hai đột phá, năm chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn đặc biệt ở vùng sâu, vùng cao ngày càng đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Bảo đảm an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan hệ đối ngoại, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.  Năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Năng lực điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan hiệu quả công việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là, Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo khó khăn, quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa huy động được nhiều và đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; chất lượng giáo dục, y tế còn thấp, an ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn. Vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, vi phạm kỷ luật phải xử lý. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả. Một số cấp ủy địa phương chưa thực sự chú trọng chỉ đạo thường xuyên, kiên trì hiệu quả về xây dựng chỉnh đốn đảng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(Còn nữa)

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, 36/48 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao, như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, xây dựng Nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; hai đột phá, năm chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt.

(17) Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 892, chiếm 20,16%; hoàn thành nhiệm vụ 3.312, chiếm 74,86%; hoàn thành nhiệm vụ 213, chiếm 4,81%; chưa hoàn thành nhiệm vụ  07, chiếm 0,16%. Kết quả xếp loại  đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  9.442 đồng chí, chiếm 14,41%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 50.068 đồng chí, chiếm 76,44%; hoàn thành nhiệm vụ 5.647 đồng chí, chiếm 8,62%; không hoàn thành nhiệm vụ: 345 đồng chí, chiếm 0,53%.

(18) Đào tạo 5.017 cán bộ; 1.152 lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bổ nhiệm 50 đồng chí; giới thiệu ứng cử 155 đồng chí; điều động 54 đồng chí; nghỉ hưu và nghỉ việc theo các quy định của Trung ương và của tỉnh 100 người; tinh giản biên chế 1.001 người.

(19) Hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy, thanh tra huyện với Cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp ủy tại 5 huyện, thành phố; Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy tại 02 huyện; hợp nhất: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật với Trường Cao đẳng nghề; hợp nhất 04 Trung tâm sự nghiệp y tế cấp tỉnh và một số trường tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện; sáp nhập bộ phận Văn phòng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; sáp nhập 04 đơn vị hành chính cấp xã; số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 1.780 người, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 14.141 người.

(20) Đến nay, toàn tỉnh có 175 Hội nghệ nhân dân gian với 6.178 hội viên, trong đó có 22 nghệ nhân tiêu biểu được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”; có 8.848 mô hình, 9.954 điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; 100% thôn, tổ dân phố thành lập Tổ dân vận.

(21) Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc; chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc; chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT-Index) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 bậc.

.