Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần III)

Thứ Hai, 24/08/2020, 17:59 (GMT+7)
 

III- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ  2020 - 2025

1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

(1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc tạo sự thống nhất cao giữa cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng ban hành triển khai nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc tình hình, định hướng đúng, kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động, xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở, già làng, trưởng bản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

(2) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Trọng tâm là khai thác hiệu quả, tiềm năng phát triển kinh tế vùng, hạ tầng dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, đa dạng nông sản hàng hóa gắn với cải tạo vườn tạp, trang trại, gia trại gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển tái sinh, trồng chăm sóc và bảo vệ rừng; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; quan tâm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng theo hướng bền vững, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển hệ thống giao thông đồng bộ và liên kết vùng. 

(3) Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường đảm bảo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao hệ thống y tế cơ sở và chất lượng cao.

(4) Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

(5) Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân. Huy động các nguồn lực xã hội góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khuyến học đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách xã hội, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, củng cố hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

2. CÁC ĐỘT PHÁ

(1) Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện trình tự, thủ tục sớm triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Phối hợp đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối với tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng thông qua các tuyến Quốc lộ 4, 4C, 2C, 279, 34, 280. Ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, đường huyện lộ đảm bảo bền vững. Quan tâm hoàn thiện hệ thống đường ra các cửa khẩu, đường tuần tra biên giới. Tiếp tục đầu tư, điều chỉnh phương thức hỗ trợ xi măng xây dựng các tuyến đường liên thôn, xóm theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

(2) Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch, trọng tâm là 4 huyện vùng cao nguyên đá, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Kết nối thành phố Hà Giang với các huyện, các khu du lịch, khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện với môi trường để đa dạng hóa dịch vụ du lịch; gắn kết chặt chẽ giữa phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, sản phẩm nông nghiệp đặc thù, các làng nghề thủ công truyền thống với phát triển du lịch, du lịch cộng đồng Homestay, hình thành chuỗi kết nối đến nông thôn. Phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hình thức liên kết tập trung sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa có thế mạnh theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn an toàn gắn với thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Hình thành và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh, liên kết sản xuất, chế biến, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật theo quy mô nhóm hộ, tổ đội, hợp tác xã với doanh nghiệp, gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

(3) Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân: Huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ cải tạo đất canh tác cho 4 huyện vùng cao nguyên đá; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ban hành chính sách cải tạo vườn tạp, hỗ trợ giống cây, con giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống cho Nhân dân. Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, các hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán trong các khu rừng đặc dụng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, xa xôi, hẻo lánh. Phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm đầu tư huy động các nguồn nhân lực cho giáo dục, y tế từng bước nâng cao sức khỏe, tuổi thọ cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh ta xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 bước đột phá. 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân. Các bước đột phá gồm: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

(Còn nữa)

 

Thư điện tử:

Thukybhg@gmail.com

Vptuhgdh17@gmail.com

Thoisuhg@gmail.com

Thư tay tiêu đề ghi: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị. Gửi về một trong các địa chỉ sau:

Báo Hà Giang: số 5 đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang: số 547 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Đài PT-TH tỉnh: số 126 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

(Toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đăng trên Báo Hà Giang điện tử: baohagiang.vn)

.