Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng cải cách hành chính

Thứ Tư, 11/11/2020, 14:34 (GMT+7)

BHG - Năm 2020 là năm mà các bộ, ngành T.Ư và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ… Ngày 17.2.2020, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 219/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Bên cạnh đó, tháng 8.2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể để cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR Index năm 2020. Cùng với các ngành trong toàn tỉnh, công tác CCHC của ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ Sở KH&CN ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Sở KH&CN ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong chỉ đạo, điều hành, Sở KH&CN đã tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, Sở KH&CN đã rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch CCHC năm, trong đó xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC theo hướng dẫn và định rõ trách nhiệm triển khai của từng phòng, đơn vị trực thuộc. Đến hết quý III năm nay, đã triển khai thực hiện đạt trên 75% kế hoạch đề ra, đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN.

Qua kiểm tra công tác CCHC cho thấy, các phòng, đơn vị thực hiện tốt quy định, hướng dẫn, không gây ảnh hưởng cho các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh công tác kiểm tra, Sở KH&CN cũng đã làm tốt tuyên truyền CCHC. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi theo đúng quy trình của văn bản, cụ thể đã có 6 văn bản ban hành được rà soát và 2 văn bản quy phạm pháp luật đề nghị cấp trên sửa đổi hoặc bãi bỏ. 

Sở KH&CN thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; thực hiện tốt việc công khai các TTHC, công tác cải cách TTHC; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ đầu năm đến nay, Sở đã thực hiện rà soát 100% TTHC. Qua đó cho thấy, các TTHC đã được cắt giảm từ 40 - 50% tổng thời gian thực hiện, 100% TTHC được tin học hóa đáp ứng mức độ 4, 100% TTHC sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Việc công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN để phục vụ tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng và thuận lợi. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN được thực hiện tại Trung tâm phục vụ HCC của tỉnh, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình. Trong gần 10 tháng năm 2020, đã tiếp nhận 33 hồ sơ TTHC, trong đó, đã giải quyết và trả kết quả trước và đúng hạn 28 hồ sơ và 5 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong của Sở KH&CN. Đã tiến hành rà soát, sửa đổi và ban hành mới quy chế làm việc. Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu CCVC theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; công tác bổ nhiệm được công khai, minh bạch, đúng quy trình; công tác đánh giá, phân loại CCVC được thực hiện đảm bảo sự thống nhất theo các đối tượng quy định.

Đến nay, Sở KH&CN đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và bộ ngành trung ương, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. 

Thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, Sở đã ban hành Kế hoạch về ứng dụng CNTT năm 2020 và nghiêm túc triển khai thực hiện đạt trên 80% theo kế hoạch, tỷ lệ CCVC được trang bị máy tính là 0,96 người/1 bộ. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản; hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), mạng Internet và máy vi tính cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 100% CCVC trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc qua hòm thư điện tử, trên 98% văn bản trao đổi được thực hiện dưới dạng điện tử. Trang thông tin điện tử của Sở được duy trì và hoạt động hiệu quả; duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Có thể khẳng định, công tác CCHC của Sở KH&CN đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, đã cải cách về thể chế, về tổ chức bộ máy, CCHC công, hiện đại hóa hành chính, đơn giản hóa TTHC nhằm giảm bớt thời gian thực hiện đối với tổ chức, cá nhân, tiết kiệm trong chi phí quản lý hành chính và không có hạn chế. Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, trong đó có tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao.

Bài, ảnh: Diễm Khánh

.