123
Sở Tài chính nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Sở Tài chính nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thứ Sáu, 29/12/2017, 09:20 (GMT+7)

BHG - Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng bộ về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, CCHC công; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một cửa... Thời gian qua, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); nghiên cứu, ban hành quy định tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách, quản lý giá, quản lý tài sản, tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính đã tập trung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý tài chính và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch; tất cả các bộ TTHC của bộ phận “một cửa” được bố trí đều được công khai ở vị trí dễ thấy, dễ xem và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, giải quyết đúng quy định. Người đến giải quyết TTHC được cán bộ tiếp đón, hướng dẫn tận tình, đúng mực. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp, người dân đều được giải đáp kịp thời. Bộ phận “một cửa” là đầu mối thực hiện việc giao tiếp, hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến phòng chuyên môn và trả kết quả giải quyết mọi thủ tục liên quan. Các phòng nghiệp vụ và những đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện chức năng kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu trình lãnh đạo Sở giải quyết hành chính theo thẩm quyền.

Cùng với đó Sở còn phối hợp tốt với các ngành KH&ĐT và các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh thực hiện phân bổ ngân sách theo định hướng; kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn của tỉnh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Phát huy vài trò của các ngành, cấp trong việc huy động các nguồn lực xã hội thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Trong đó tập trung cho lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã chủ động rà soát các cơ chế chính sách quản lý tài chính hiện hành, tham mưu trình tỉnh ban hành các quy định nhằm đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tăng cường phân cấp cho các cấp ngân sách và các đơn vị cơ sở, tạo điều kiện cho các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị dự toán chủ động trong việc sử dụng kinh phí được giao. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, có chọn lọc; tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản, trả gốc tiền vay và chỉ tập trung đầu tư phát kinh tế trọng điểm có tính đột phá, ưu tiên phát triển vùng động lực theo hướng liên kết vùng. Xác định danh mục, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách, trọng điểm có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Đặc biệt là giao thông kết nối, công trình hồ chứa thủy lợi có quy mô lớn phục vụ điều tiết nước, đảm bảo cho sản xuất tập trung, cùng chuyên canh, cấp nước sinh hoạt cho người dân; cấp điện vùng sâu, xa và hạ tầng y tế, giáo dục....

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách tài chính theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong từng giai đoạn; chủ động đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện ở các ngành, các cấp của địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách tài chính và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công cũng như sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Bài, ảnh: Việt Hưng

.