123
Bắc Mê nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Bắc Mê nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:26 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, UBND huyện Bắc Mê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện CCHC, trọng tâm cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thiết lập hệ thống Văn phòng điện tử liên thông cho các xã, thị trấn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Tuy nhiên, theo Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành, cơ quan T.Ư tại tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, huyện Bắc Mê chỉ đạt mức trung bình. Nguyên nhân, do công tác chỉ đạo, điều hành CCHC chưa thực sự năng động; chưa gắn thực hiện CCHC với kết quả thi đua, khen thưởng; không có sáng kiến trong triển khai CCHC. Đặc biệt, trong năm 2016 đã không tổ chức điều tra xã hội học; không ban hành quy chế xử lý các đơn thư phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bằng hòm thư góp ý...

Người dân giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Mê.
Người dân giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Mê.

Qua xem xét cho thấy, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện khá khang trang, nhưng cấp xã chưa được đầu tư đúng mức. Hầu hết trụ sở các xã được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích chật, hẹp, bộ phận “một cửa” bố trí tạm thời; hệ thống máy tính đang bị xuống cấp, thường xuyên hư hỏng... nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động. Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chưa kịp thời; một số xã không ban hành các Kế hoạch CCHC theo quy định.

Trước thực trạng đó, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo Phòng Nội vụ nhanh chóng rà soát, điều chỉnh những điểm chưa đạt và đề ra phương án năm 2017 lên nhóm khá trong báo cáo xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh và liên tục được duy trì, nâng cao trong các năm tiếp theo. Trên cơ sở xác định những khó khăn, hạn chế, nhất là điểm số các tiêu chí bị trừ trong công tác CCHC năm qua, huyện đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục cả trước mắt và lâu dài. Trong đó có những giải pháp mang tính đột phá như: Gắn CCHC với công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của các đơn vị; ban hành kế hoạch hàng năm và các kế hoạch chuyên đề về CCHC; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan; nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện. tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan; nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện. Công khai TTHC tại bộ phận “một cửa”, “một của” liên thông của các cơ quan, đơn vị... Cùng với đó, huyện yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, không để phát sinh thủ tục, thành phần hồ sơ ngoài quy định; tiếp tục triển khai đối với các đơn vị chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê Củng Thị Mẩy cho biết: Thấy được hạn chế và nguyên nhân dẫn đến chỉ số CCHC đạt thấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của huyện đã nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và quyết tâm cải thiện chỉ số CCHC. Đến nay, huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, phát hành phiếu điều tra xã hội học về việc xin ý kiến đánh giá công tác CCHC trên địa bàn huyện. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; kiện toàn và sắp xếp hợp lý chức năng, nhiệm vụ; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cấp, hàng tuần phải sắp xếp thời gian trực tại bộ phận “một cửa” trực tiếp giải quyết công việc; tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá CCHC và kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Bắc Mê đang thực sự quyết tâm, cải thiện chỉ số CCHC, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hỗ trợ đắc lực cho phát triển KT - XH tại địa phương.

VĂN QUÂN

.