Thực hiện Bộ công cụ đánh giá, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4

Thứ Ba, 01/08/2017, 08:30 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.4.2017, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt BTV Tỉnh ủy, ký Quyết định số 791-QĐ/TU, ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng (sau đây gọi tắt là Bộ công cụ).

Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII khẳng định quyết tâm chính trị cao, tư tưởng nhất quán của Đảng đối với công tác xây dựng và chính đốn Đảng; thể hiện thái độ kiên quyết, thống nhất nhằm đẩy mạnh việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân vào sự lãnh đạo của Đảng. Làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch hòng gây mất ổn định nội bộ trong Đảng, kích động các tư tưởng chống phá khối đại đoàn kết của dân tộc ta. Với sự nghiêm túc, quyết tâm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII, Hà Giang là tỉnh đầu tiên xây dựng, ban hành và triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Trung Thực, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết: Được sự định hướng, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Bộ công cụ. Là địa phương đầu tiên thực hiện đánh giá cán bộ, đảng viên thông qua Bộ công cụ, Hà Giang sẽ vừa triển khai làm, vừa rút kinh nghiệm. Đây là một cuộc sinh hoạt chính trị lớn của cán bộ, đảng viên trong tỉnh gắn với việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc ban hành Bộ công cụ khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Hà Giang trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/T.Ư, ngày 30.10.2016 của BCH T.Ư Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong đánh giá và quản lí đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, ngành, cơ sở gương mẫu, có đủ năng lực, trình độ, gắn bó mật thiết với nhân dân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện Bộ công cụ trên tinh thần phê và tự phê bình của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, lấy cán bộ, đảng viên làm trung tâm, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Bộ công cụ.

Đồng chí Đỗ Quyết, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - một trong những cán bộ tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu và triển khai Bộ công cụ - cho biết: Qua Bộ công cụ, mỗi cá nhân sẽ tự đánh giá được bản thân mình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn sẽ có một số trường hợp e ngại khi phải đánh vào điểm này, điểm kia. Từ đó, nếu muốn thực hiện tốt Bộ công cụ đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức Đảng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Và, để thực hiện Bộ công cụ có chất lượng, trong quá trình triển khai sẽ thực hiện theo các bước “trên làm trước, dưới làm sau”, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, mạnh dạn đấu tranh, phê và tự phê bình; tính nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu... Việc triển khai Bộ công cụ sẽ được làm theo hình thức cơ quan, tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Hội nghị đánh giá. Bên cạnh việc cá nhân tự đánh giá còn có tập thể đánh giá cho mỗi cá nhân, sau khi cá nhân trình bày việc đánh giá, sẽ có tập thể góp ý cho cá nhân.

Triển khai Bộ công cụ, đến nay cấp tỉnh đã tổ chức được Hội nghị trực tuyến đến tất cả các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên, Mèo Vạc, Thành ủy Hà Giang... đã tổ chức đánh giá theo Bộ công cụ. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Đảng bộ đã nghiêm túc chỉ đạo, triển khai Bộ công cụ đánh giá từ Ban Thường vu Huyện ủy đến các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Đây là lần đầu thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ, là cách làm mới nên vẫn còn có những hạn chế. Tuy nhiên, qua việc triển khai trên địa bàn có thể thấy cán bộ, đảng viên rất nghiêm túc, thẳng thắn, phát huy tốt tinh thần “tự phê bình và phê bình”, tính nêu gương, tiên phong của cán bộ, đảng viên, “nói đi đôi với làm”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ”...

Để triển khai tốt Bộ công cụ, trong chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên ngành để việc triển khai thực hiện được nghiêm túc, hiệu quả. Kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân làm tốt để biểu dương, khen thưởng; nhắc nhở, phê bình, xử lý các tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện.

Sau khi các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc triển khai Bộ công cụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai ở các đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, sẽ góp phần đánh giá được chất lượng cán bộ, đảng viên, của các tổ chức cơ sở Đảng, giúp cho Đảng bộ tỉnh sẽ có thêm những định hướng, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, công tác cán bộ, đáp ứng với thực tiễn phát triển của địa phương.

NHÓM PV

.