Thành ủy Hà Giang tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 14/07/2017, 18:11 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ Thành phố Hà Giang có 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó, có 12 Đảng bộ cơ sở, gồm: 5 Đảng bộ phường, 3 Đảng bộ xã, 1 Đảng bộ cơ quan sự nghiệp, 1 Đảng bộ doanh nghiệp, 2 Đảng bộ LLVT. Có 179 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 76 Chi bộ tổ dân phố, 25 Chi bộ thôn và 36 Chi bộ cơ sở, gồm: 9 Chi bộ sự nghiệp và 27 Chi bộ hành chính.

Hiện, toàn Đảng bộ có 4.361 đảng viên. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo thời gian và tiến độ theo yêu cầu; việc đánh giá và phân loại tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện một cách nghiêm túc theo quy định.

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thành ủy Hà Giang đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng tổ chức, cơ sở, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đến nay, các tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên các cấp, các Chi bộ trực thuộc Thành ủy và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tiến hành xây dựng báo cáo kiểm điểm của Chi bộ trong năm, lấy ý kiến tham gia của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về sự lãnh đạo của Chi bộ, Chi ủy tự chấm điểm và dự kiến phân loại Chi bộ; tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên để tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo của Chi bộ và lấy phiếu biểu quyết mức phân loại tổ chức Đảng. Đối với đảng viên trên cơ sở hướng dẫn, cá nhân tự làm bản kiểm điểm, tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên; từng đảng viên thông qua báo cáo kiểm điểm trước Chi bộ, sau đó lấy phiếu biểu quyết của Chi bộ về phân loại chất lượng đối với từng đảng viên. Đến nay, việc kiểm điểm và phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên của các Chi bộ đã hoàn thành. Đối với việc kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) các Chi bộ đã hoàn thành ngay trong đầu năm 2017.

Đồng chí Mai Trung Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và các đồng chí cấp ủy viên của các Đảng bộ cơ sở xã, phường và các Đảng bộ cơ sở trực thuộc được tổ chức tiến hành theo Hướng dẫn số 04 của Tỉnh ủy ngày 24.11.2016. Tập thể cấp ủy xây dựng báo cáo kiểm điểm sau đó tổ chức Hội nghị BTV lấy ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo của tập thể và từng đồng chí Ủy viên BTV thông qua báo cáo kiểm điểm cá nhân, sau đó lấy phiếu đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tiếp đó tiến hành tổ chức Hội nghị BCH để lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, đồng thời tiến hành lấy phiếu đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đối với từng đồng chí cấp ủy viên. Khi tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy của các Đảng bộ cơ sở, BTV Thành ủy đều phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố phụ trách, theo dõi cùng dự. Đến nay, các Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tiến hành xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đối với các Đảng bộ cơ sở và cá nhân các đồng chí cấp ủy viên có gợi ý bổ sung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thường trực Thành ủy trực tiếp dự và chỉ đạo việc kiểm điểm. Đối với tập thể BTV Thành ủy và cá nhân các Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Khi tiến hành tổ chức kiểm điểm có mời các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng Tỉnh ủy phân công phụ trách, theo dõi Đảng bộ thành phố cùng dự.

Đồng chí Phan Danh Hiển, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho biết: Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII. Đặc biệt là Quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc tăng cường giám sát việc thực hiện Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình một cách khách quan, trung thực, dân chủ và mang tính xây dựng, phải gần dân, lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc gây bức xúc trong nhân dân...

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Hà Giang tiếp tục tuyên truyền quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ tới các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của Nghị quyết. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện việc ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

VĂN NGHỊ

.