Đảng bộ huyện Mèo Vạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng

Thứ Năm, 15/06/2017, 08:07 (GMT+7)

BHG- Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12.4.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020, ngày 8.9.2016, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã xây dựng Chương trình hành động số 20-CTr/HU, để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết được Đảng bộ huyện Mèo Vạc quan tâm, chú trọng thực hiện, là đẩy mạnh CCHC trong Đảng.

Những năm qua, việc xây dựng và ban hành văn bản của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cơ quan, bộ phận tham mưu. Việc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, góp ý vào nội dung chương trình, kế hoạch hành động; tập trung phân tích, làm rõ những điểm mới của chỉ thị, nghị quyết hoặc những vấn đề mà đại biểu còn băn khoăn, thắc mắc.

Sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã rà soát, bổ sung quy chế hoạt động theo Quy định số 220-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng. Hàng năm, cấp ủy các cấp đều xây dựng chương trình công tác của năm trên cơ sở lựa chọn những việc trọng tâm, việc cần phải giải quyết, khắc phục. Công khai trên Trang thông tin điện tử và Đài TT-TH huyện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016 của cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy huyện được tổ chức trọng tâm, ngắn gọn; nhiều hội nghị quán triệt, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị đều được chuẩn bị chu đáo và gửi cho các thành phần tham dự nghiên cứu trước. Đội ngũ cán bộ, công chức các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp đáp ứng được yêu cầu công việc; tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cá nhân. Mạng thông tin diện rộng của Đảng, phần mềm Lotes Note; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ huyện, ứng dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra trong công việc được thực hiện có hiệu quả. Việc gửi, nhận văn bản của các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy, của các Chi, Đảng bộ trực thuộc, đã rút ngắn thời gian và làm giảm đáng kể số lượng văn bản, giấy tờ hành chính. Các chi, đảng bộ trực thuộc đều niêm yết công khai số điện thoại và địa chỉ Hộp thư điện tử của các đồng chí Thường trực Huyện ủy và một số đồng chí lãnh đạo huyện để thuận tiện cho việc tiếp nhận, xử lý phán ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn chung, CCHC trong Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong những năm tới, mục tiêu của Đảng bộ huyện Mèo Vạc đề ra để tiếp tục thực hiện tốt việc CCHC trong Đảng, đó là:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về CCHC nói chung và CCHC trong Đảng nói riêng. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban đảng và văn phòng cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ và đảng viên đối với CCHC trong Đảng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của cấp ủy đảm bảo các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường xuyên rà soát quy chế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi đồng chí cấp ủy viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung mà quy chế đề ra. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của cấp ủy viên, của cán bộ và đảng viên để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện, việc làm chưa đúng, còn thiếu sót.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết phải phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; quy định rõ thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; có giải pháp cụ thể. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng văn bản của cấp mình theo hướng lồng ghép những nội dung, những lĩnh vực có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp, gắn với giám sát thực hiện “nói đi đôi với làm”.

- Thực hiện hiệu quả các đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy, về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Huyện ủy theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; về vị trí việc làm. Quán triệt, yêu cầu đội ngũ cán bộ các Ban Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định văn hóa, ứng xử nơi công sở. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; căn cứ vào vị trí việc làm để tiếp tục cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.

 - Triển khai mạng thông tin diện rộng của Đảng Lotes, phần mềm Note, đến cấp xã. Tiến hành rà soát, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin trong các ban đảng và Văn phòng Huyện ủy để phục vụ công việc, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Mèo Vạc góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp.

Hầu Minh Lợi (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc)

.