Thành phố Hà Giang quyết tâm đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:31 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là NQ T.Ư 4) là Nghị quyết đặc biệt quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kỳ vọng về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết; cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Giang đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa và tầm quan trọng của NQ T.Ư 4 về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; là cơ sở để mỗi cá nhân và tổ chức Đảng đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái. 

Đảng bộ thành phố Hà Giang hiện có 47 tổ chức cơ sở Đảng, với 4.429 đảng viên. Năm 2016, có 62,5% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 37,5% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; 12,44% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14,02% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 0,37% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất, đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành ủy Hà Giang được BTV Tỉnh ủy chọn làm điểm tập thể đánh giá đối với từng cá nhân triển khai thực hiện Bộ công cụ (BCC) đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện NQ T.Ư 4. Sau khi dự hội nghị trực tuyến của tỉnh, BTV Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 12.5.2017 tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện BCC đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện NQ T.Ư 4, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách các Chi, Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, triển khai và thực hiện BCC đánh giá, trực tiếp dự, chỉ đạo việc đánh giá đảng bộ mình phụ trách. Tại Hội nghị đánh giá theo BCC thực hiện NQ T.Ư 4 của BTV Thành ủy, 12 đồng chí trong BTV Thành ủy và 2 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đã nghiêm túc, tự đánh giá theo BCC; kết quả có 14 đồng chí có biểu hiện suy thoái về: Tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không có đồng chí nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đồng chí Ủy viên đều tham gia góp ý kiến thẳng thắn đối với từng đồng chí trong BTV Thành ủy.

Đồng chí Phan Thị Tuyên, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cho biết: “Từng đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức về 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nghiên cứu kỹ nội hàm trong từng biểu hiện, liên hệ chặt chẽ với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, gắn với cá nhân phụ trách và việc học tập, tu dưỡng phẩm chất, lối sống của bản thân. Các đồng chí Thường vụ Thành ủy đều nghiêm túc, gương mẫu, thẳng thắn và cầu thị  trong việc tự đánh giá bản thân theo BCC, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đấu tranh với từng biểu hiện suy thoái”.

Sau đánh giá, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở và đảng viên nghiêm túc thực hiện, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kế hoạch khắc phục phải có các giải pháp cụ thể, mốc thời gian rõ ràng để khắc phục, sửa chữa; việc đánh giá theo BCC phải gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên trong quán triệt thực hiện BCC, đẩy mạnh phát huy dân chủ trong Đảng, lắng nghe ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những yếu kém, hạn chế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Để thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Thấm nhuần tư tưởng và quyết tâm đưa  Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ thành phố Hà Giang kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và kỳ vọng của nhân dân.

AN GIANG

.