Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2017)

72 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 - 25.12.2017)

Chủ Nhật, 12/02/2017, 10:34 (GMT+7)

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Tổ chức thành công các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh diễn ra trong năm 2016... Đặc biệt đã tổ chức thực hiện thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo an toàn, đúng, đủ thành phần về cơ cấu, số lượng đại biểu...và có số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao đạt 99,91%. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, sâu sát và quyết liệt đến cơ sở.

Tích cực triển khai các chủ trương, kết luận của Ban Bí thư và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh. Tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách tiếp cận giải quyết vấn đề của cấp ủy, chính quyền các cấp có sự đổi mới mạnh mẽ; tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ có chuyển biến tích cực. Lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được nâng lên; Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo; tiến độ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Cùng với đó, thời gian qua, chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia luôn được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, phát triển có chiều sâu và đi vào thực chất.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong toàn tỉnh đạt 11.489 tỷ đồng (Tăng 6,5% so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp - dịch vụ. Tổng thu ngân sách địa phương cả năm đạt trên 10.000 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 20 triệu đồng/năm.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đến nay 100% số xã có đường giao thông đến trung tâm xã, 100% trung tâm các xã có trường học, trạm y tế và trụ sở được xây dựng kiên cố; hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng đang tiếp tục được quan tâm ưu tiên đầu tư.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10,4 bác sĩ/vạn dân; 100% trạm y tế xã có bác sỹ luân phiên đến trực, thăm, khám bệnh cho nhân dân; 167 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng cao, quy mô giáo dục tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh có 855 trường học và cơ sở giáo dục; 154 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động thông tin truyền thông, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều tiến bộ, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc xây dựng Đảng: Các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh trọng tâm là các được khơi dậy và phát huy.

  Công tác Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang (3-1961)... 

Đó là những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung cùng cả nước. 

Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh, phát triển và trưởng thành của Đảng, của dân tộc để tiếp thêm thực mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam!Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

BTV (Theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.