Hà Giang

Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16:00, 25/09/2020

BHG - Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới“ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện một cách khái quát và rất sâu sắc những định hướng lớn trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII. Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, điểm nổi bật đầu tiên trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là 5 bài học kinh nghiệm có tầm lý luận và chỉ đạo thực tiễn rất lớn. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt lên hàng đầu là bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng lâu nay Đảng ta luôn xác định là “then chốt” trong chiến lược phát triển đất nước. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên đầu tiên là bắt nguồn từ nguyên lý cơ bản này. Tức là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng. “Phải nói là một trong những điểm mà trước đây chúng ta làm chưa thật tốt là chưa đặt đúng tầm và thực hiện thật quyết liệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, dẫn đến tình trạng trong Đảng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”, GS-TS Phùng Hữu Phú phân tích…

Một nội dung quan trọng khác được GS-TS Phùng Hữu Phú nhắc đến trong bài viết của Tổng Bí thư là yêu cầu phải nhận thức đúng và giải quyết có hiệu quả 10 mối quan hệ lớn “Trong thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, bao giờ nó cũng có xuất hiện một cách rất khách quan các mối quan hệ lớn giữa các lĩnh vực, giữa các mặt của đời sống kinh tế, xã hội và những mối quan hệ này chi phối toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển đất nước”, ông Phú lý giải.

Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh tính quy luật của đổi mới, phát triển; phát triển nhanh hay chậm, phát triển bền vững hay không, tùy thuộc rất lớn vào việc nhận thức có đúng không, giải quyết có hiệu quả không những mối quan hệ này.

Trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có khái quát 10 mối quan hệ lớn cần giải quyết. Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, đây cũng là một quá trình phát triển về mặt tư duy lý luận. Trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Đảng khái quát 8 mối quan hệ lớn; đến Đại hội XII trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng hoàn thiện và bổ sung thêm thành 9 mối quan hệ lớn. Lần này, trên cơ sở tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh, nhất là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 và tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế, xã hội 2011 - 2020 thì Đảng ta lại tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các mối quan hệ lớn thành 10.

Trong 10 mối quan hệ này, có 2 điều chỉnh, và 1 bổ sung. Cụ thể, điều chỉnh mối quan hệ giữa “Nhà nước và thị trường”, thành quan hệ giữa “Nhà nước, thị trường và xã hội”. Trước đây chúng ta nhấn mối quan hệ giữa “tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội” thì lần này bổ sung thêm một thành tố thứ tư là “bảo vệ môi trường”. “Đây là hai điều chỉnh không phải là câu chữ mà là nhận thức những vấn đề rất quan trọng”. Ngoài ra, trong bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bổ sung một quan hệ mới thứ 10 “giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

GS-TS Phùng Hữu Phú cho rằng, càng đi vào xã hội hiện đại thì càng phải yêu cầu mở rộng hơn nữa, thực hành tốt hơn nữa dân chủ. Dân chủ là một xu thế của thời đại và dân chủ là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Dân chủ bao giờ cũng phải đi liền với kỷ cương phép nước, dân chủ nhưng thực hiện trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, thực hành dân chủ phải gắn với tăng cường pháp chế; đồng thời phải đảm bảo kỷ cương trên cơ sở thực hành dân chủ, trên cơ sở tăng cường pháp chế.

Có thể nói, 10 quan hệ này là điều độc đáo trong tư duy lý luận của Đảng ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là một trong những người đã phát hiện, đề xuất các mối quan hệ này. Lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục phát triển, hoàn thiện thêm một bước”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

BTV (Nguồn: vietnamnet)


Cùng chuyên mục

Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

29/07/2020
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19

BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.

 

24/07/2020
Đấu tranh với những thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

BHG - Thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không phải đến nay mới có. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại "tung hỏa mù" với rất nhiều quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

 

23/07/2020