Hà Giang

Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

11:20, 29/07/2020

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để thực hiện mưu đồ phá hoại đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự cán bộ luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các đối tượng chống đối. Chúng thực hiện bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, xuyên tạc một cách trắng trợn. Tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc, cho rằng: “Cuộc bỏ phiếu trong Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt tranh giành sự ảnh hưởng giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”… hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng ta. Chúng cho rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm “Đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức của Đảng Cộng sản được hạ cánh an toàn, là tiền đề để con em vây cánh tiến thân”…

Mặt khác, để phá hoại công tác cán bộ của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng còn ra sức tác động, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng. Qua đó, xúi giục, tìm cách khống chế, mua chuộc làm việc cho chúng và đăng tải thông tin, bài viết sai lệch về công tác nhân sự… Cùng với các hoạt động trên, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm tìm cách cài cắm nội gián chui sâu, leo cao vào các vị trí nhân sự quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây là những âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự thành công của đại hội Đảng các cấp cần phải phát hiện kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Công tác lựa chọn, sắp xếp, kiện toàn nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tất cả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bởi vậy, để làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, thì ngay từ khâu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phải siết chặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự bổ nhiệm tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo kỹ lưỡng về nhân thân, lai lịch, lịch sử chính trị. Các cấp, các ngành và mọi người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; kịp thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp.

ThS. Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Cùng chuyên mục

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

BHG - Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.

 

29/11/2019
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19

BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.

 

24/07/2020
Đấu tranh với những thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

BHG - Thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không phải đến nay mới có. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại "tung hỏa mù" với rất nhiều quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

 

23/07/2020