Hà Giang

Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

09:06, 17/09/2020

BHG - Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Trước hết, cần phải khẳng định, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta đã có những bước chuyển biến tích cực qua 3 chặng đường: Giành chính quyền, giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Trước khi Đảng ta ra đời, lớp cán bộ “cảm tình đảng” của Đảng ta đã học Đường Kách Mệnh - cuốn “giáo trình” đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc biên soạn, với sự luận giải về một con đường cách mạng khoa học, sáng tỏ, khả thi, mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Khi Đảng ta ra đời, với đường lối đúng đắn, đã tập hợp được tất cả các giai tầng trong xã hội ủng hộ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Công tác tuyên truyền về chủ trương, biện pháp cách mạng, mục tiêu lý tưởng để nhiều người biết, toàn dân biết, tạo sự đồng tình, đồng thuận đã tạo ra sức mạnh vô biên. Đúng như Mác đã nói: “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”!

Sau đó, công tác xây dựng các tổ chức để tuyên truyền, tập hợp, giác ngộ người dân, phù hợp với các giai tầng, các giới như công, nông, binh, thanh niên, phụ nữ… để đưa lý luận vào phong trào, tạo thế trận lòng dân rất vững chắc, góp phần quan trọng vào giải phóng dân tộc dẫn tới thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sự phát triển lý luận để hoạch định đường lối chính sách đúng; từ đó, tiếp tục vận động nhân dân hiểu, ủng hộ Đảng, đi theo Đảng. Đó là bài học về sự đoàn kết và sự đồng thuận mà công tác tư tưởng đã làm được.

Giành được độc lập, chúng ta xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Người dân được tự do, được quan tâm, chăm lo đời sống, được học hành, được phát triển toàn diện về nhân cách, được tôn trọng, có quyền bầu ra người lãnh đạo, cơ quan lãnh đạo. Đó là mô hình mới của chính quyền mới - chính quyền mà sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được xác định là một trong những phương thức quan trọng của công tác tư tưởng.

Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta tiếp tục xây dựng lý thuyết về một chế độ xã hội mới. Trong giai đoạn này, nhiều thời điểm, mục tiêu kháng chiến được đặt lên hàng đầu, chi phối những mục tiêu khác, trong đó có công tác lý luận.

Khi đất nước ra khỏi chiến tranh, vì lý luận chậm đổi mới, nên 10 năm sau đó, chúng ta vẫn lúng túng trong việc xây dựng mô hình xã hội, dẫn tới nền kinh tế trì trệ, không thích ứng với thực tiễn. Năm 1986 đánh dấu mốc quan trọng khi Đảng ta tiến hành đổi mới, trước hết là tư duy lý luận, thể hiện rõ quyết tâm chính trị về đổi mới. Từ đây, lý luận về chủ nghĩa xã hội được quan tâm, phân tích, lý giải, từng bước hoàn thiện, khắc phục những bất cập. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ra đời, phù hợp với nền kinh tế, sự phát triển, trình độ, văn hóa của Việt Nam; phát huy được sức mạnh của nhân dân, nhất là đầu tư tiền của, công sức, trí tuệ để phát triển làm giàu cho gia đình mình và cho đất nước. Để rồi, từ một nước nghèo, Việt Nam đã có tốc độ phát triển kinh tế cao và liên tục trong hơn 3 thập niên qua. Điều đó khẳng định những thành tựu to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự mở rộng phạm vi của công tác thông tin đối ngoại đã giúp các nước trên thế giới hiểu hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta, tạo được niềm tin, mở rộng mối quan hệ, thu hút đầu tư ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới. Đó là sự cố gắng rất lớn của công tác tuyên truyền của Đảng. Song song với đó, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng bị hạn chế bởi công tác tuyên truyền của chúng ta ngày càng sâu rộng. Tất nhiên, cách tuyên truyền tốt nhất, hiệu quả nhất vẫn chính là kết quả về sự phát triển của đất nước, nền kinh tế tăng trưởng đều đặn và ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt, đất nước bình yên.

Trong các hoạt động của Đảng ta, để giành chính quyền và giữ chính quyền, công việc đầu tiên, liên tục và xuyên suốt chính là công tác tư tưởng, lý luận. Lịch sử đã chứng minh và tại Hội nghị Trung ương 5 khóa X, Đảng ta đã khẳng định công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Bởi vì, hoạt động đầu tiên của công tác tư tưởng chính là lý luận, nghiên cứu lý luận để hoạch định đường lối đúng đắn; tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện. Đây là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; bồi đắp tư duy lý luận, tình cảm cách mạng, yêu đất nước, tin tưởng vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, phải đấu tranh chống các khuynh hướng tư tưởng sai trái, phản động, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Nếu nền tảng này không được thường xuyên bồi đắp, không vững chắc thì xã hội không thể bình ổn và phát triển được…

Như vậy, công tác tư tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

BTV (Nguồn: tuyen giao.vn)


Cùng chuyên mục

Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

29/07/2020
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19

BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.

 

24/07/2020
Đấu tranh với những thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

BHG - Thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không phải đến nay mới có. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại "tung hỏa mù" với rất nhiều quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

 

23/07/2020