Con đường đi lên CNXH của nước ta là "phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển"

09:56, 19/06/2020

BHG - Trong những năm gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Một trong những biểu hiện chủ yếu là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng đòi thay vào đó bằng hệ tư tưởng tư sản, xoá bỏ vị trí thống trị của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong Đảng và trong xã hội ta. Chúng phủ định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước khi cho rằng: “Kinh tế thị trường sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa còn non trẻ và ốm yếu ở Việt Nam. Nếu Mỹ chờ đợi thêm ít lâu nữa thì sẽ tới một ngày Chính phủ Việt Nam chỉ còn là cộng sản trên danh nghĩa”. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra, nhìn chung có sự thống nhất căn bản về bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện khá đa dạng. Có quan điểm công khai trắng trợn, thể hiện rõ sự thù địch, hằn học với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; có quan điểm thừa nhận giá trị lịch sử nhưng lại phủ nhận giá trị thời sự của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; có quan điểm xuyên tạc trắng trợn rằng: “Việt Nam hiện nay đang bế tắc về phát triển kinh tế của đất nước nên đến lúc phải có một lực lượng chính trị mới lãnh đạo đất nước, chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Độc tài, đảng trị là cái gốc sai chính của Nhà nước cầm quyền Việt Nam hiện đại”, “Đảng không nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo tuyệt đối”. Gần đây xuất hiện nhiều tài liệu tung ra bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhằm “đề cao” người này, “hạ thấp” người kia để chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực cơ hội thù địch coi đây là thời cơ để tập trung mở các chiến dịch chống phá Đảng và Nhà nước ta quyết liệt... Trong các quan điểm sai trái trên, quan điểm cố tình phủ định mục tiêu lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn, từ đó đề cao một cách giả tạo chuyển đổi thể chế chính trị nhằm tính ngụy biện, dễ làm cho một số người ngộ nhận, tin theo.

Thực tế đã và đang khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã thể hiện rõ vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh, giá trị và sức sống bền vững của nó. Hơn 90 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta giương cao đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với những thành tựu gần 35 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Việt Nam vững vàng, tự tin hướng tới tương lai. Nhiều chính khách, nhà khoa học ở cả trong và ngoài nước có những bài nói, bài viết, công trình khoa học nghiên cứu khẳng định: “chủ nghĩa Mác vẫn giữ nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại”.

Thế giới biết đến Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng các đế quốc to, mà còn vì chúng ta gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thành tựu của Việt Nam của 35 năm đổi mới được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Công cuộc đổi mới đất nước gần 35 năm qua, đời sống của nhân dân tuy có được cải thiện, nhưng còn những khó khăn. Song, điều đó tuyệt nhiên không phải là lỗi ở sự lựa chọn con đường mà chúng ta đang đi, không phải là bản chất của chế độ mà chúng ta đang xây dựng như một số người cố tình gán ghép. Chiến tranh và sự đô hộ thực dân, đế quốc đã kéo lùi sự phát triển của đất nước chúng ta. Thái độ đúng đắn ở đây, không phải là kêu ca, phàn nàn, oán trách, đòi “khắc phục sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội” để hòng “thay đổi thể chế chính trị”, mà phải ghé vai vào cùng với Đảng, với nhân dân đẩy lùi nghèo đói, chấn hưng đất nước.

Trong điều kiện mới, trước sự phát triển của cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, chúng ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Sự kiên định đó không phải chỉ là tình cảm cách mạng, không chỉ là sự trung thành với truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, mà dựa trên sự đánh giá phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế một cách nghiêm túc, khoa học. Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đi tiếp con đường đó là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để xây dựng một nước Việt Nam thực sự giàu mạnh, văn minh, nhân dân Việt nam thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc.

Dù trong những năm tới, tình hình sẽ còn nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triển của lịch sử xã hội loài người, là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Sự nghiệp xây dựng xã hội mới là  một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với thế và lực của đất nước ta hiện nay, với sức mạnh thống nhất của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ tận dụng được thuận lợi, tranh thủ được thời cơ, khắc phục nguy cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu theo con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là “phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”(*).

Trung tá Đặng Công Thành

(Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

(*) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 66.


Cùng chuyên mục

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

BHG - Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.

 

29/11/2019
Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

BHG - Cùng với việc hoàn thiện bản Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.1969), Chủ tịch Hồ CHí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 từ, ngắn gọn, súc tích, nêu lên một vấn đề rất quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng cầm quyền. Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã gắn đạo đức cách mạng với chủ nghĩa cá nhân.

 

29/09/2019
Sự thật đằng sau các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

BHG - Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có gần 1/5 dân số theo tôn giáo. Hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng, được pháp luật bảo vệ và hoạt động trong khuôn khổ của luật pháp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lợi dụng quá trình giao lưu, hội nhập, mở cửa của nước ta, cũng như sự phát triển nhanh chóng của Internet và gia tăng số lượng người dùng các trang mạng xã hội, nhiều thế lực xấu đã liên tục đưa ra những nhận định xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. 

29/09/2019
Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

BHG - Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 

22/11/2019