HĐND huyện Xín Mần khẳng định vai trò đại diện ý chí và nguyện vọng nhân dân

Thứ Sáu, 19/03/2021, 06:39 (GMT+7)

BHG - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Xín Mần đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN.

Đại biểu HĐND huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri.
Đại biểu HĐND huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND các cấp đã bám sát nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện. Hoạt động của HĐND có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, liên hệ mật thiết và thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân… Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Xín Mần đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó 10 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề, để ban hành nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Việc ban hành nghị quyết của HĐND luôn được đảm bảo theo quy trình, thủ tục quy định, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển địa phương, làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 145 nghị quyết các loại đảm bảo quán triệt và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chất lượng giám sát tại các kỳ họp cũng đã được nâng cao, hoạt động giám sát của HĐND luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu và dành thời gian khảo sát thực tế. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND đã tổ chức 50 cuộc giám sát, khảo sát những vấn đề được cử tri quan tâm, như: Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách huyện, xã; công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri... Các cuộc giám sát đảm bảo thiết thực, đúng chương trình, kế hoạch đề ra. 

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động giám sát tại địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp công dân và lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của nhân dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Trong 5 năm, HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc 376 đợt cử tri, trong đó tổ chức 105 buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; các tổ đại biểu tổ chức 271 buổi tiếp xúc cử tri tại 187 thôn bản, tổ dân phố. Phản ánh, tổng hợp, chọn lọc và chuyển 282 ý kiến kiến nghị cử tri đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để trả lời, giải quyết. Trên 260 ý kiến, kiến nghị được trả lời, giải quyết với sự đồng tình nhất trí cao của cử tri. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 là tiền đề để HĐND các cấp trên địa bàn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.  

Bài, ảnh: Văn Long

.