Thông báo Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển lao động năm 2019 theo Thông báo số 803/NHNo-TH

Thứ Sáu, 07/06/2019, 15:29 (GMT+7)

Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang kéo dài thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển theo Thông báo tuyển dụng số 803/NHNo-TH ngày 17/5/2019 như sau:

1/ Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 12/6/2019.

2/ Thời gian thi tuyển: ngày 15/6/2019 (thứ bẩy)

- Thi phỏng vấn: 7h30, ngày 15/6/2019

- Thi viết: 14h00, ngày 15/6/2019

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 803/NHNo-TH ngày 17/5/2019.

Hội đồng tuyển dụng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang thông báo tới các đơn vị biết, triển khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc.

 

                                                    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                     GIÁM ĐỐC

 

 

       Nguyễn Ngọc Hải

 

.