Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

Công tác xây dựng đảng

Thứ Ba, 13/09/2016, 09:06 (GMT+7)

- Tập trung quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

- Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và cấp cơ sở. Chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, gắn quy hoạch với nhu cầu sử dụng, đặc biệt là cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; đồng thời thực hiện đan xen, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành nhằm đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Xây dựng thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc chấp hành Điều lệ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc thực hiện các kết luận của cấp ủy cấp trên, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về xây dựng Đảng. Chỉ đạo làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng với cấp ủy các tổ chức Đảng, các ngành liên quan, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung mới so với Đại hội XV, cho thấy quyết tâm của Đảng bộ đối với công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời, nhất là những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đề cao tính sáng tạo của tổ chức và cá nhân trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cụ thể. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời, đúng người, đúng việc. Chú trọng xây dựng, đánh giá nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm có hiệu quả cao.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ; từng bước thực hiện chuẩn hóa cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc các Đề án về vị trí việc làm, Đề án tinh giảm biên chế; đổi mới công tác tuyển dụng, thực hiện thí điểm việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo một số ngành; tiếp tục thực hiện và nhân rộng việc nhất thể hoá một số chức danh lãnh đạo cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu gương mẫu, thật sự trở thành trung tâm đoàn kết, hội tụ trí tuệ, phát huy sức mạnh của tập thể và quần chúng nhân dân vì sự nghiệp Hà Giang phát triển.

(Còn nữa)

Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

.