Những kết quả đạt được

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV

Thứ Bảy, 30/07/2016, 10:17 (GMT+7)

BHG- Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 6,45%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 1.550 tỷ đồng, đứng thứ 9/14 tỉnh trong vùng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.923 tỷ đồng, đứng thứ 10/14; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.500 tỷ đồng, đứng thứ 11/14; bình quân lương thực đầu người 500kg/người/năm, đứng thứ 3/14; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,72%/năm, giảm nhanh hơn mục tiêu vùng 0,72%.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, hết năm 2015 có 10/177 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững hơn, an ninh lương thực được đảm bảo. Nhiệm vụ xây dựng Hà Giang trở thành vùng trọng điểm quốc gia về dược liệu được triển khai tích cực bằng các quy hoạch, đề án và dự án cụ thể.

Sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá, giá trị sản xuất năm 2015 tăng 3 lần so với năm 2010; công nghiệp khai khoáng và thủy điện được phát huy.

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; du lịch phát triển có tính đột phá, lượng khách du lịch tăng nhanh, gấp 4 lần so với năm 2010. Kinh tế biên mậu bước đầu đạt được kết quả tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2015 tăng 1,8 lần so với giai đoạn 2005 - 2010.

Chất lượng giáo dục toàn diện, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và chuyển lớp, chuyển cấp, tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo và học sinh đến trường hàng năm đều tăng; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% các xã có trường học trung tâm được đầu tư xây dựng kiên cố.

Công tác y tế có nhiều tiến bộ, chất lượng các dịch vụ y tế được nâng lên; đến nay 100% các huyện lỵ và khu vực đông dân cư có bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, 67,7% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc được quan tâm, các thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin có bước đột phá, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tăng cao, từ vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành năm 2010 lên 13/63 năm 2015.

Các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả.

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác tư pháp có chuyển biến tích cực, nhận thức về pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Công tác đối ngoại được quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả.

(Còn nữa)

BTV

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.