Đánh giá kết quả thực hiện "Bốn đổi mới, Tám đột phá, Mười lăm chương trình trọng tâm"

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV

Thứ Ba, 26/07/2016, 06:43 (GMT+7)

Những kết quả nổi bật

* Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

- Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được đổi mới theo hướng trực tiếp, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm.

- Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội nhất là trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy.

- Tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời, chống quan liêu, tiêu cực, phiền hà trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

* Trong lãnh đạo phát triển kinh tế:

- Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng các quy luật của kinh tế thị trường, sản xuất theo hướng phát triển bền vững, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất, phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, thực hiện đầu tư có thu hồi, liên kết “bốn nhà”...

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai bài bản với nhiều cách làm sáng tạo.

- Công nghiệp khai khoáng đã từng bước chuyển sang chế biến sâu, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thủy điện đạt hiệu quả cao, một số sản phẩm công nghiệp chế biến đạt chất lượng tốt.

* Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội:

- Chương trình đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

- Chương trình trọng tâm về phát triển văn hoá gắn với du lịch được thực hiện đúng hướng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, có tính đột phá cả về quy mô, chất lượng; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được đẩy mạnh.

- Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ; các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả.

* Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Chương trình xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

(Còn nữa)

BTV (Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.