Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Những điểm mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thứ Ba, 12/07/2016, 07:15 (GMT+7)

BHG- Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ T.Ư đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.Đại hội XI xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XI còn giá trị, Đại hội XII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Một là, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị.

Hai là, đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.

Ba là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

Năm là, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

 Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bảy là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tám là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Chín là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Mười là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

(Còn nữa)

.