Chủ đề và khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

Thứ Ba, 19/07/2016, 10:36 (GMT+7)

1. Chủ đề Đại hội Chủ đề và cũng là tiêu đề Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội nhất trí thông qua là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”.

Chủ đề Đại hội gồm bốn thành tố cơ bản: 

- Thành tố thứ nhất về “sự lãnh đạo của Đảng” có nội dung là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị”.

- Thành tố thứ hai về “đoàn kết dân tộc” có nội dung là: “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”.

- Thành tố thứ ba về “đổi mới” có nội dung là: “khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh”.

- Thành tố thứ tư về “mục tiêu xây dựng tỉnh” có nội dung là “phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”.

2. Khẩu hiệu hành động của Đại hội

Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI là: “Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển!”

- Vế thứ nhất của khẩu hiệu nêu: “Phát huy sức mạnh toàn dân” nhằm hiệu triệu toàn Đảng, toàn quân và toàn thể đồng bào các dân tộc Hà Giang hãy phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tập trung trí tuệ, thống nhất ý chí tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.

- Vế thứ hai của khẩu hiệu nhấn mạnh nội dung “Đẩy mạnh cải cách hành chính” là sự khẳng định việc làm, giải pháp có tính đột phá đối với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

- Mục tiêu mà khẩu hiệu hướng tới là: Vì Hà Giang phát triển.

Hai vế của khẩu hiệu đã đề ra hai nội dung hành động, hai nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu mà toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang phải ra sức thi đua, phấn đấu “Vì Hà Giang phát triển”. Chỉ khi cải cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được nâng cao cùng với sức mạnh toàn dân được phát huy tối đa thì mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn” mới có thể sớm trở thành hiện thực.

(Còn nữa)

.