Hà Giang

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

07:19, 21/06/2016

LTS: Thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; để các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang có thêm tài liệu (*) tham khảo, Báo Hà Giang mở Chuyên mục “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI” vào các số báo ra thứ Ba, thứ Bảy hàng tuần.

Bối cảnh diễn ra Đại hội XII của Đảng

Đại hội XII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa chủ xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; 30 năm tiến hành công cuộc đổi  mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2020).

Điểm mới về nhiệm vụ của Đại hội XII so với Đại hội XI là từ thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ Đại hội XI của Đảng để tiếp tục phát triển tư duy lý luận của Đảng theo hướng toàn diện hơn, sâu sắc hơn; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để quyết định những nhiệm vụ mới trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới. Đại hội XII có nhiệm vụ lớn lao là hình thành chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để đổi mới đất nước một cách toàn diện, đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng tụt hậu; tập trung làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đặc biệt là phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần đổi mới, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch.

(Còn nữa)

(*) Tài liệu:

- Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.


Ý kiến bạn đọc