Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Quang xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

Thứ Ba, 27/10/2020, 11:26 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu. Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Bắc Quang đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Trong đó, chú trọng quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang sát với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Lực lượng dân quân huyện Bắc Quang huấn luyện bắn súng AK bài 1.
Lực lượng dân quân huyện Bắc Quang huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Trọng tâm là ban hành và triển khai các văn bản lãnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới và coi trọng công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn lực lượng.

 Cùng với đó, Đảng bộ Quân sự huyện thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy Hà Giang về “Tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực của người chỉ huy được nâng cao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được mở rộng; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Bộ phận tham mưu, giúp việc thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì; phối hợp với các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự các xã trong sạch, vững mạnh và duy trì hoạt động, phát huy tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường vai trò, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác sĩ quan dự bị được Đảng ủy Quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai tích cực; số và chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ luôn được quan tâm, thực hiện. Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ bảo đảm phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm; việc kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì luôn được chú trọng. Qua đó, giúp các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; góp phần phòng ngừa, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp ủy theo hướng thiết thực, khoa học; chú trọng cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của cấp trên sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở; đổi mới quy trình ban hành nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, có tính khả thi và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong quân đội; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang huyện; tạo tiền đề vững chắc để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo AN – QP và phát triển KT – XH của địa phương trong tình hình mới.

Bài, ảnh: CTV - QH

.