Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong sạch vững mạnh

15:35, 30/08/2023

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng. Người dạy rằng: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” (1).Những năm qua, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ  (PCCC và CNCH) trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang đã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện công tác này với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, đồng thời không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ chiến sỹ (CBCS) phù hợp với đặc thù của từng chi bộ, đội công tác, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt chú trọng và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đơn vị đã hướng dẫn các chi bộ, đội công tác nhằm tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung Nghị quyết trên đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị với mục tiêu: CBCS phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; thể chất tốt; tác phong khoa học, kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu giữ gìn ANTT. Trong đó, đã tập trung chú trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho CBCS, định hướng đúng đắn tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. Đây được xác định là một nội dung vô cùng quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

 Bằng việc tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị kết hợp giao ban hàng ngày, lãnh đạo đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS bằng việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của cấp trên đến cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCS về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước, dân tộc và của lực lượng CAND anh hùng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và công tác tuyên truyền miệng; kiểm tra kết quả học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ bằng nhiều biện pháp (như báo cáo thu hoạch, qua các hội thi…), đồng thời gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia giải phong trào bóng đá với các đơn vị ngoài ngành
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia giải phong trào bóng đá với các đơn vị ngoài ngành

Thông qua các cuộc họp đơn vị, họp giao ban lãnh đạo đơn vị đã thông báo tình hình, định hướng dư luận và tư tưởng cho CBCS. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và chỉ huy các đội công tác chủ động nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng của CBCS để có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; ban hành các quyết định về tổ chức, chính sách cán bộ một cách phù hợp. Gắn chặt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng đối với việc thực hiện các mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS.

​Để động viên tư tưởng CBCS, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã quan tâm đổi mới hình thức, biện pháp phù hợp. Cụ thể, tổ chức các buổi tham quan truyền thống, tham quan học tập các đơn vị bạn, tuyên dương trong chào cờ hàng tháng gương người tốt, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa như câu lạc bộ thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn), phong trào văn nghệ quần chúng… Mặt khác, đơn vị đã chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về chế độ làm việc, trực ban, trực chiến, sổ nhật ký công tác và việc chấp hành điều lệnh CAND. Qua đó nhằm làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của mỗi CBCS, nhân rộng các yếu tố tích cực để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những mặt hạn chế, tồn tại, thiếu sót.

Nhận thức cao vai trò của công tác lý luận chính trị, chính là mỗi cán bộ, đảng viên phải có trình độ lý luận đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao và xác định công tác lý luận góp phần quan trọng vào việc định hướng và thực hiện các đường lối, chính sách về ANTT, lãnh đạo đơn vị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cử nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Cho đến nay Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang đã có 4 đồng chí lãnh đạo phòng đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp, nhiều đồng chí đạt trình độ lý luận chính trị trung cấp, phần lớn các đồng chí đã học qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (đối tượng 3 và 4).

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên đa số CBCS đã biết tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu trong công tác chiến đấu. Từ đó đã thúc đẩy toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Hà Giang đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn một số hạn chế: một bộ phận cán bộ lãnh đạo chỉ huy chưa thực sự gương mẫu để làm gương cho CBCS noi theo; chưa thực hiện hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong cán bộ đảng viên; một số cấp ủy chi bộ chưa làm tốt công tác nắm bắt chính trị tư tưởng của đảng viên, CBCS tại nơi cư trú; một số CBCS trẻ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, còn vi phạm điều lệnh CAND…

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, sẽ tác động trực tiếp, gián tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng lực lượng; nguy cơ cháy nổ của các cơ sở thì ngày càng tăng cao; do đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải gắn chặt với việc duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua và kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ. Để siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo đơn vị, chỉ huy các đội nghiệp vụ trong giáo dục tư tưởng; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh CAND, các quy định của Công an tỉnh và Bộ Công an cho CBCS; thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cũng như quán triệt các chủ trương, chính sách đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; coi trọng công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống cho cán bộ chiến sỹ bằng các hình thức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tọa đàm tại đơn vị và các đội nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu; thực hiện khen đi đôi với thưởng; kịp thời uốn nắn những lệch lạc, phê bình, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy trình công tác, vi phạm điều lệnh CAND… đó chính là những yếu tố tiên quyết nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo giữ vững ANTT góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.
--------------------
(1). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 7, tr.319, 466

Đội Tham mưu, Hậu cần và Quản lý phương tiện PCCC và CNCH , Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng mang sức sống mới về bản Mông “5 không”

BHG - Pờ Chừ Lủng - một thôn 100% là đồng bào người dân tộc Mông đặc biệt khó khăn ở xã Ngam La, huyện Yên Minh từng là bản “5 không”: Không đường, không điện, không nước sạch sinh hoạt, không sóng viễn thông, không hộ trung bình khá. Nhưng nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sức sống mới đang về với Pờ Chừ Lủng.

30/08/2023
Quy định 213 góp phần phát huy mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân
BHG - V.I.Lê-nin lúc sinh thời nhấn mạnh, "một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất đối với Ðảng là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng". Chủ tịch Hồ Chí Minh, người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, “Đảng dựa vào quần chúng, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, đi theo đường lối quần chúng, nếu xa rời quần chúng Nhân dân thì sẽ thất bại”.
28/08/2023
Đoàn kết, đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước
BHG - Thời khắc Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết năm mới 2023 tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Lời chúc tết của Tổng Bí thư là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
28/02/2023
Phát huy "công cụ" tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng
BHG - Theo kết quả đánh giá về công tác xây dựng Đảng nói chung, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều chiếm trên 90%, trong đó có nhiều tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
26/06/2023