Giải pháp tăng cường củng cố xây dựng Đảng tại Chi bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh

16:26, 25/06/2023

BHG - Thực tiễn trong hơn 93 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng ta cho thấy việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn của Đảng và cách mạng nước ta. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh; Đảng mạnh là do chi bộ tốt; Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Là thành tố cấu thành của Đảng bộ Công an tỉnh, Chi bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) là Chi bộ cơ sở trực thuộc, đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy Công an tỉnh. Những năm qua, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Chi bộ Phòng ANCTNB coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác này được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, thực chất; Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp với mô hình tổ chức, bộ máy mới của lực lượng Công an tỉnh; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ được cấp ủy quan tâm mạnh mẽ. Hình ảnh, uy tín của lực lượng ANCTNB được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Chi bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ vẫn còn một số, hạn chế. Năng lực lãnh đạo, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có lúc, có thời điểm chưa tốt, bộc lộ nhiều bất cập; Có thời điểm một số đồng chí là cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên tại Chi bộ chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, thậm chí bị xử lý kỷ luật; Phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt đảng còn chậm đổi mới, “khô cứng” dẫn tới chưa thực sự thu hút được đảng viên; Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình còn có những hạn chế nhất định; Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên có lúc còn hình thức, “cào bằng”; Một số ít đảng viên còn có tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm với công việc; Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát có lúc chưa tốt, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên dẫn đến chưa kịp thời giúp đỡ, giáo dục, xử lý dứt điểm các nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm kỷ luật của đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng” theo đúng tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII gắn với xây dựng lực lượng CAND thực sự “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 27/11/2021 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về nâng cao chất lượng Đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025. Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai làm tốt việc gắn chặt công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực và có sự kế thừa về độ tuổi, là động lực cho sự phát triển ổn định, bền vững. 

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ chi bộ đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ; chỉ đạo biên soạn, xây dựng và triển khai sinh hoạt chuyên đề những nội dung mới, cần thiết gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”… Đa dạng phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với tình hình, tâm tư của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giới trẻ. Tránh dập khuôn, máy móc, khô cứng theo phương pháp “trên đọc dưới nghe”, nội dung sinh hoạt chính trị phải được chuẩn bị chu đáo, phương pháp phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, chú trọng ứng dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, ứng dụng mạng xã hội và các tấm gương đảng viên tiêu biểu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lòng tự hào “yêu ngành, yêu nghề”, đề cao danh dự lòng tự trọng của người đảng viên, đúng với tinh thần 2 lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên tại kết luận các cuộc họp chi bộ. Bảo đảm 100% đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, đảng viên xây dựng chương trình hành động để thực hiện và báo cáo kết quả trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cuối năm, thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên để chi bộ xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên, từ đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khi có khó khăn, vướng mắc cho đảng viên, CBCS; phát hiện biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, trách nhiệm với công việc; đồng thời phê bình, đánh giá thi đua đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị giao phó; kiên quyết khắc phục tình trạng “hình thức”, “cào bằng” trong đánh giá, xếp loại hàng năm. Gắn chặt hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác với xếp loại đảng viên và bình xét thi đua. Quan tâm công tác bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn đặc biệt là đội ngũ đảng viên trẻ có năng lực phẩm chất tốt; tạo điều kiện cử CBCS, đảng viên được tham gia hoàn thiện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng mềm...

Thời gian tới, Chi bộ Phòng ANCTNB sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác giáo dục toàn diện cho CBCS không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng dự báo và tham mưu bảo đảm An ninh Quốc gia trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an Hà Giang “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân”.

BÙI TIẾN (PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CÔNG AN TỈNH)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người lính “hai vai”
BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vùng biên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
30/04/2023
Các chi, đảng bộ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
BHG - * Chiều 28.4, Chi bộ Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xác định nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Hà Giang chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đảng viên trong Chi bộ Báo Hà Giang.
28/04/2023
Hoàn thành chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, Đoàn của Agribank Chi nhánh Hà Giang về Trung ương
BHG - Nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), ngày 8.3.2022, Ban Bí thư ban hành Quy định 60-QĐ/TW, tiếp đó ngày 16.6.2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy trực thuộc rà soát, thống kê TCCSĐ và đảng viên của các ngân hàng thương mại đang trực thuộc cấp ủy địa phương; ban hành quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên; hướng dẫn thực hiện quy trình chuyển giao, tiếp nhận theo quy định.
28/04/2023
Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
26/04/2023