Hà Giang

Quy định 213 góp phần phát huy mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân

15:08, 28/08/2023

BHG - V.I.Lê-nin lúc sinh thời nhấn mạnh, "một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất đối với Ðảng là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng". Chủ tịch Hồ Chí Minh, người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, “Đảng dựa vào quần chúng, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, đi theo đường lối quần chúng, nếu xa rời quần chúng Nhân dân thì sẽ thất bại”.

 

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên trước Nhân dân. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Quy định số 76-QĐ/TW về việc “đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Để tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, năm 2020 Bộ Chính trị khóa XII ban hành Quy định số 213-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 213) thay thế Quy định 76 về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”.

Quy định 213 góp phần rèn giũa đảng viên

Có thể khẳng định, Quy định 213 cụ thể hơn nhiệm vụ với đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú (gọi tắt là đảng viên 213); nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng nơi đảng viên công tác, nhiệm vụ của tổ chức Đảng nơi đảng viên cư trú. Đó là những quy định rất cần thiết, góp phần phát huy mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân.

Qua gần 3 năm thực hiện Quy định 213 ở Hà Giang, có thể thấy các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc quy định này. Theo thống kê, đánh giá của Tỉnh ủy, tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 844 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 73.587 đảng viên. Trong đó, đảng viên thuộc diện giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú trên địa bàn toàn tỉnh là 33.585 đồng chí. Thông qua thực hiện Quy định 213, đa số đảng viên nhận thức được mục đích, yêu cầu của Quy định này; đảng viên 213 tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp nhiều ý kiến tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền cơ sở.

Đảng viên 213 ở thành phố Hà Giang tích cực hòa đồng trong các phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở địa bàn nơi cư trú.
Đảng viên 213 ở thành phố Hà Giang tích cực hòa đồng trong các phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở địa bàn nơi cư trú.

Qua đánh đánh giá của tỉnh năm 2022, tỷ lệ đảng viên 213 trong tỉnh thực hiện tốt việc nêu gương chiếm trên 79%. Nổi bật ở Hà Giang là việc đảng viên 213 đã đi đầu thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó đặc biệt là việc vận động, thực hiện xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, các Chương trình cải tạo vườn tạp, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú, thành phố Hà Giang cho biết: Trên địa bàn hiện có 1.655 đảng viên thực hiện Quy định 213. Đảng viên 213 là một lực lượng góp phần quan trọng vào các phong trào ở tổ dân phố. Nhìn tổng thể, nếu thực hiện tốt Quy định 213 sẽ là một trong những công cụ giúp các cấp ủy Đảng “nhìn” rõ hơn đảng viên, góp phần đánh giá chất lượng đảng viên do mình quản lí, phối hợp quản lí.  

Đại diện cho nhiều ý kiến đảng viên 213, đồng chí Lê Tiến Dũng, tại tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn chia sẻ: Qua thực tế, có thể thấy Quy định 213 góp phần rèn giũa tác phong sinh hoạt, nâng cao bản lĩnh của đảng viên; thông qua việc giữ mối liên hệ của đảng viên, giúp cấp ủy cơ sở, Nhân dân gần gũi, giám sát đảng viên, qua đây là cách để mỗi đảng viên 213 “tự soi, tự sửa”, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Những hạn chế qua thực hiện quy định đảng viên giữ liên hệ nơi cư trú

Qua đánh giá của Tỉnh ủy Hà Giang về hạn chế trong thực hiện Quy định 213 ở tỉnh, có thể thấy còn một số cấp ủy Đảng chưa thực sự mạnh dạn phê bình, nhận xét khuyết điểm của đảng viên, còn tình trạng nể nang, chưa phản ánh hết tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên 213. Một số cấp ủy chưa duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ trong năm; việc quản lý, lập hồ sơ theo dõi đảng viên 213, nắm số lượng chuyển đến, chuyển đi có nơi chưa chặt chẽ. Những hạn chế trên xuất phát từ việc một số cấp ủy do công việc nhiều, chưa sâu sát, chưa linh hoạt triển khai Quy định 213; một số nơi tổ chức sinh hoạt cho đảng viên 213 chưa chất lượng, nội dung sinh hoạt chưa phù hợp, từ đó chưa phát huy được vai trò của đảng viên 213 ở nơi cư trú.

Từ thực tế nhận thấy, một số chi bộ nơi đảng viên công tác cũng như nơi đảng viên cư trú chưa nhận thức đúng, đủ về vai trò của Quy định 213, có cấp ủy nơi cư trú có biểu hiện “giao” tổ đảng 213 làm thay một số công việc của tổ dân phố; việc thông tin 2 chiều giữa cấp ủy nơi cư trú với cấp ủy nơi đảng viên công tác chưa thường xuyên…

Nêu lên một số hạn chế của đảng viên 213, đồng chí Trương Thế Sơn, Bí thư Chi bộ tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn cho rằng, bên cạnh đa phần đảng viên tích cực, còn một số ít đảng viên chưa thực sự nghiêm túc giữ mối liên hệ, chưa gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú. Một bộ phận tham dự các kỳ sinh hoạt nơi cư trú chưa đầy đủ, ít tham gia ý kiến, chưa thực sự quan tâm đến công việc của địa phương; còn có đảng viên “kín cổng, cao tường”, sống thực dụng, ít giao tiếp với Nhân dân.

Một số đề xuất tiếp tục phát huy, thực hiện tốt Quy định 213

Có thể khẳng định, Quy định 213 góp phần quan trọng củng cố vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân. Qua trao đổi với lãnh đạo nhiều cấp ủy Đảng, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định 213, chúng tôi xin đề xuất một số ý như sau:

Thứ nhất, cần phát huy hơn nữa vai trò của chi ủy, chi bộ và Nhân dân nơi cư trú trong giám sát, đánh giá khách quan việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên 213 và ngược lại.

Thứ hai, cần thường xuyên tập huấn tổ chức thực hiện Quy định 213 nhằm giúp các cấp ủy cơ sở cần linh hoạt trong triển khai Quy định này một cách vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Thứ ba, tăng cường việc thông tin 2 chiều giữa cấp ủy nơi cư trú với cấp ủy nơi đảng viên công tác để thực hiện tốt Quy định 213.

Thứ tư, cấp ủy nơi cư trú cần có sổ theo dõi danh sách, thông tin đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú một cách đầy đủ, khoa học. 

Thứ năm, Tỉnh ủy, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cần có đánh giá chuyên đề hàng năm, biểu dương, khen thưởng các cấp ủy Đảng, đảng viên thực hiện xuất sắc Quy định 213.

Hoàng Hải Dương

Kho bạc Nhà nước huyện Đồng Văn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn kết, đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước
BHG - Thời khắc Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết năm mới 2023 tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Lời chúc tết của Tổng Bí thư là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
28/02/2023
Phát huy "công cụ" tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng
BHG - Theo kết quả đánh giá về công tác xây dựng Đảng nói chung, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều chiếm trên 90%, trong đó có nhiều tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
26/06/2023
Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh các biểu hiện suy thoái
BHG - Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3.10.2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai sâu rộng đến các Chi, Đảng bộ cơ sở, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.
26/04/2023
Giải pháp tăng cường củng cố xây dựng Đảng tại Chi bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh
BHG - Thực tiễn trong hơn 92 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng ta cho thấy việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn của Đảng và cách mạng nước ta. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh; Đảng mạnh là do chi bộ tốt; Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
25/06/2023