PHÓ TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ

Thứ Ba, 27/01/2015, 16:23 (GMT+7)
 
m
 

HOÀNG QUANG SÔI
(1966 - 1968)

 
t
 

CHU THÁI TINH

(1981 - 1985)


 

NỊNH VĂN ĐỘ
(1986 - 1991)

 

NGUYỄN VIỆT THANH
(1990 - 1991)

 

MA XUÂN QUANG
(1990 - 1991)

 

ĐẶNG QUANG VƯỢNG
(Từ 1998 - 2014)

 

SÙNG MÍ CHỨ

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Từ năm 1999 - 2019)

ĐT: 0915.604.559

 

.