Ban Biên tập hiện nay

Thứ Ba, 27/01/2015, 16:25 (GMT+7)

BHG -  Ban Biên tập Báo Hà Giang có 3 đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập; Sùng Mí Chứ, Phó Tổng biên tập; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập.

 

 

NGUYỄN TRUNG THU

TỔNG BIÊN TẬP

(01.04.2017)

Điện thoại: 0912.134.174

 

 

 

SÙNG MÍ CHỨ

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Từ năm 1999 đến nay)

ĐT: 0915.604.559

 

 


 

NGUYỄN BÌNH MINH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

(Từ  ngày 14.9.2017)

ĐT: 0913.585.269

 

BÁO HÀ GIANG

.