Công tác khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ Ba, 29/10/2019, 09:51 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, dưới sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền; công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống tổ chức Hội Khuyến học các cấp được kiện toàn, củng cố và lan tỏa đến khắp các thôn, bản trong toàn tỉnh. Công tác KHKT và phong trào học tập suốt đời phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại Lễ tôn vinh gương sáng khuyến học vừa qua.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại Lễ tôn vinh gương sáng khuyến học vừa qua.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26, ngày 17.4.2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh”. Các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế và đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác KHKT bằng nhiều hình thức và đa dạng.

Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, mạng lưới Hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 3.875 hội, chi hội, ban khuyến học với 277.388 hội viên; chiếm 32,85% dân số toàn tỉnh. Nội dung KHKT cũng được đa dạng hóa với nhiều lĩnh vực: Khuyến khích học sinh học giỏi văn hóa, rèn luyện đạo đức; khuyến khích các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu; phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và đào tạo nghề cho người lao động…

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giáo dục và khuyến học các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT cũng được các cấp ủy cấp, chính quyền đặc biệt quan tâm. Ngành GD&ĐT thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp; trên cơ sở phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, toàn tỉnh có 19.976 cán bộ, giáo viên; tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn cấp Mầm non là 56,8%, cấp Tiểu học 68,9%, cấp THCS đạt 65,6%, cấp THPT đạt 14,1%. Trong 5 năm qua, các cấp Hội khuyến học đã tổ chức được 2.732 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho các cán bộ, hội viên. Qua đó, đã khơi dậy truyền thống hiếu học và giúp nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KHKT.

Công tác xã hội hóa giáo dục, vận động xây dựng Quỹ khuyến học được thực hiện hiệu quả; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quyên góp, ủng hộ được 44.228 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn quỹ này, đã khen thưởng, hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những tấm gương khuyến học tiêu biểu.

Thực hiện chủ trương học tập suốt đời, trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Từ năm 2014 đến nay, các trung tâm học tập cộng đồng đã mở 6.921 lớp tập huấn học nghề, chuyển giao KHKT; 18.755 lớp tuyên truyền phổ biến VH – XH, chính sách pháp luật; 402 lớp xóa mù chữ. Trung bình mỗi năm, các trung tâm đã tạo điều kiện cho khoảng 400 lượt người được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết thời sự KHKT…

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã dần trở thành phong trào rộng khắp, khơi dậy tinh thần thi đua học tập, nâng cao trình độ trong các tầng lớp nhân dân. Đến hết năm 2018, có 89.436 gia đình đạt Gia đình học tập, chiếm 50,54% tổng số gia đình trong toàn tỉnh; 863 dòng họ đạt Dòng họ học tập; 1.085 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập; 669 đơn vị đạt Đơn vị học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hạng Mí De cho biết: “Bám sát đặc điểm của địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, những năm qua, Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu; thực hiện sơ, tổng kết, tuyên dương các gương sáng khuyến học; tích cực vận động xây dựng Quỹ khuyến học… Qua đó, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn. Xác định rõ công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương; vì vậy, các cấp Hội Khuyến học tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng Quỹ khuyến học các cấp, thúc đẩy công tác KHKT phát triển; nhằm đóng góp tích cực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương”.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.