Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thứ Bảy, 17/10/2020, 18:55 (GMT+7)

BHG - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trên tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, chiều 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cơ bản nhất trí với các dự thảo văn kiện. Đồng thời nhận định: Quá trình chuẩn bị văn kiện công phu, bài bản, chu đáo; nội dung đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; kết cấu đảm bảo lô-gic; đánh giá đúng thực tiễn và thẳng thắn, có tính chiến đấu cao; thể hiện được quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn; cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các tham luận tại Đại hội đã bám sát các chương trình trọng tâm, đột phá, mục tiêu, giải pháp được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội; các tham luận có tính xây dựng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao; đề xuất các giải pháp sát thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu tổng quát: “Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2025 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc; đến năm 2030 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có KT - XH trung bình khá của cả nước”.

Đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.
Đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn NTM; 82 xã, 1 huyện đạt chuẩn NTM; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%; giữ vững ổn định 10,5 bác sỹ/vạn dân, có 45 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư đô thị 100%, nông thôn 96%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 90%; hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá. 5 chương trình trọng tâm gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc tạo sự thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng di dân tự do. 3 đột phá gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu bế mạc Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu bế mạc Đại hội.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Thành công của Đại hội trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên các ban đảng, bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội T.Ư. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nguyện một lòng, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân; không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội xác định.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XVI không tham gia BCH khóa XVII.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XVI không tham gia BCH khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa lợi thế, vượt qua thách thức, khai thác hiệu quả các nguồn lực, giữ vững biên cương cực Bắc của Tổ quốc; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với phóng viên báo chí tác nghiệp tại đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội.

Nhóm PV

.