Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

Thứ Hai, 13/05/2019, 10:45 (GMT+7)

BHG - Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật (KT - GS - KL) của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng. Do vậy, những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng công tác này và đã có nhiều giải pháp thiết thực trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Đảng bộ.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Trước hết, Đảng bộ Khối quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của KT - GS - KL của Đảng. Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội về cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ KT – GS để cấp ủy cơ sở nắm vững, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Đảng ủy Khối nghiêm túc lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT - GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2017 – 2020”.

Thực tế cho thấy, công tác KT – GS - KL của Đảng bộ Khối những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt phương châm mở rộng GS, KT có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn nội dung, phương pháp tiến hành phù hợp và đạt hiệu quả cao. Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng (TCĐ) quan tâm lãnh, chỉ đạo và có nhiều đổi mới trong KT – GS - KL; nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về KT - GS - KL; xử lý nghiêm vi phạm của TCĐ, đảng viên; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài. UBKT các cấp vừa thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn, vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy về công tác KT - GS theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Thông qua KT - GS và thi hành kỷ luật trong Đảng giúp cho các cấp ủy, TCĐ và đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở; đưa công tác KT – GS - KL Đảng đi vào nề nếp.

10 năm trở lại đây, cấp ủy và UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 692 TCĐ và 398 đảng viên; giám sát 248 TCĐ và 305 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 TCĐ và 71 đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với KT - GS, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện quyết liệt trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và cơ quan, doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT – GS - KL của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác KT - GS – KL; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, giáo dục về vai trò, nhiệm vụ KT - GS - KL Đảng trong công tác lãnh, chỉ đạo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, TCĐ, UBKT cấp dưới, nhất là đối với người đứng đầu. Chủ động xây dựng chương trình KT - GS hàng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; sơ kết, tổng kết theo chuyên đề về KT - GS - KL Đảng. Tập trung KT - GS việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về những lĩnh vực, địa bàn có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dễ xảy ra khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm. Các vụ việc có vi phạm phải được xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, đồng bộ, kịp thời cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp và chi bộ tích cực đổi mới phương thức KT – GS, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở. UBKT các cấp tăng cường GS việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 101 - QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bùi Thị Thanh Vân (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh)

.