Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển

Thứ Hai, 13/05/2019, 10:40 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (tiền thân là Đảng bộ Dân Chính Đảng) tỉnh được thành lập ngày 13.5.1959. Khi mới thành lập, BCH Đảng bộ Dân Chính Đảng (lâm thời) có 9 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài chúc mừng UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2020.                Ảnh: VĂN LONG
Đồng chí Nguyễn Trung Tài chúc mừng UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Ảnh: VĂN LONG

Đảng bộ Dân Chính Đảng ra đời đã gắn kết các chi bộ cơ quan, công sở cấp tỉnh thành một khối thống nhất, tạo điều kiện cho công tác quản lý, lãnh đạo chặt chẽ và đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng bộ đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, tích cực bồi dưỡng, phát triển đảng viên, chú trọng lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động xây dựng Chi bộ “Bốn tốt” trong toàn Đảng bộ; quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng và giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần cách mạng; không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, học tập để trở thành những cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”…

Từng bước phát huy vai trò, vị trí qua từng thời kỳ, Đảng bộ Dân Chính Đảng đã có chặng đường xây dựng và phát triển; trong đó, có 10 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng toàn tỉnh góp phần không nhỏ vào sự thắng lợi của công cuộc thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Để kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức, ngày 10.4.1976, BTV Tỉnh ủy lâm thời quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tuyên với 25 TCCSĐ trực thuộc. Cuối năm 1978, thực hiện Quyết định số 14 của Ban Bí thư, BTV Tỉnh ủy ra quyết định giải thể Đảng bộ Dân Chính Đảng, các TCCSĐ chuyển về trực thuộc Đảng bộ thị xã Hà Giang.

Từ năm 1981 trở đi, những diễn biến phức tạp ở biên giới phía Bắc, ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển KT – XH. Trước tình hình đó, ngày 21.1.1984, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tuyên được tái thành lập. Đảng bộ đã chỉ đạo củng cố các cơ sở đảng, tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý đảng viên theo nội dung “Năm quản”, quản lý cán bộ công chức, viên chức theo “Bốn chế độ trách nhiệm”. Trong giai đoạn này, Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các chi, đảng bộ phát huy cao nhất chức năng, vai trò, trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Năm 1986, đường lối đổi mới của Đảng mở ra một hướng đi mới. Đảng bộ tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo các chi, đảng bộ, tham mưu và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi đầu tiên của công cuộc đổi mới trên địa bàn tỉnh Hà Tuyên. Năm 1991, tỉnh Hà Tuyên tách thành 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Cùng với việc tái lập tỉnh, ngày 30.9.1992, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hà Giang được thành lập, với 46 TCCSĐ và 619 đảng viên. Từ khi tái thành lập đến năm 2010, Đảng bộ tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng… Chất lượng các TCCSĐ được nâng lên một bước, số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh ngày càng nhiều, cơ sở yếu kém thu hẹp dần; năng lực lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy được đổi mới, sinh hoạt đảng đi vào nề nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Năm 2009, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy.

Năm 2010, Đảng ủy Dân Chính Đảng được đổi tên thành Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, đồng thời để tập trung phát triển tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên khu vực doanh nghiệp, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện sự nghiệp đổi mới, tiên phong phát triển kinh tế; ngày 5.7.2010, BTV Tỉnh ủy quyết định tách thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh từ Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh mới thành lập có 53 TCCSĐ với 1.243 đảng viên.

Từ năm 2010 - 2018, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy Dân Chính Đảng, thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên; lãnh, chỉ đạo đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho tỉnh; xây dựng và triển khai các chủ trương, đường lối phát triển KT - XH, QP - AN, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, XV Đảng bộ tỉnh. Năm 2018, nhằm đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của BCH T.Ư Đảng Khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 18 - NQ/TU ngày 21.9.2018 về “Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh”.  Đến nay, Đảng bộ có 96 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 42 đảng bộ cơ sở, 54 chi bộ cơ sở với 4.403 đảng viên. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành sắp xếp bộ máy cán bộ, nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo các TCCSĐ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, phương hướng 2019; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của T.Ư, của tỉnh… chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy viên; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều lần sáp nhập, tách ra và có giai đoạn các chi, đảng bộ cơ sở được bàn giao về Thị ủy Hà Giang, đồng thời có sự thay đổi về quy mô, cơ cấu tổ chức bộ máy, với nhiều tên gọi khác nhau, qua 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường lãnh đạo về chính trị tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, NLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy giao; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức đảng cấp trên cơ sở, tham mưu giúp tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch trên các mặt KT - XH, QP – AN, xây dựng hệ thống chính trị.

Nối tiếp truyền thống 60 năm vẻ vang, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và NLĐ trong Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tận tụy với công việc chuyên môn, thể hiện quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng, quyết tâm phấn đấu vì một Hà Giang phát triển, góp phần vào sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

NGUYỄN TRUNG TÀI

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh)

.