Vì Yên Minh phát triển

Thứ Tư, 12/08/2020, 15:03 (GMT+7)

BHG - “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” là phương châm mà Đảng bộ huyện Yên Minh xác định để lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Mô hình nuôi bò hàng hóa quy mô lớn ở xã Lao Và Chải.                                                             Ảnh: DUY TUẤN
Mô hình nuôi bò hàng hóa quy mô lớn ở xã Lao Và Chải. Ảnh: DUY TUẤN

Có thể khẳng định, 5 năm qua, dưới sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để giành được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đã có 22/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Tuy nhiên, BTV, BCH Đảng bộ huyện cũng nhìn nhận rõ còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, như: Còn 6 chỉ tiêu của nhiệm kỳ chưa đạt; tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, du lịch chưa được khai thác và phát huy hiệu quả; kết cấu hạ tầng KT – XH còn thiếu, chưa đồng bộ; các chương trình tạo sinh kế cho người dân chưa nhiều, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao; một bộ phận cán bộ hạn chế về trình độ, năng lực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát, thiếu quyết liệt…

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà hộ nghèo Giàng Thị Mai, xã Hữu Vinh.                  Ảnh: Hồng Cừ
Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà hộ nghèo Giàng Thị Mai, xã Hữu Vinh. Ảnh: Hồng Cừ

Nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế nêu trên đã được Đảng bộ huyện nhận diện: Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra; nguồn vốn đầu tư phát triển hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi chưa phát huy tốt; chưa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, dẫn đến thiếu cán bộ chuyên ngành, cán bộ dân tộc thiểu số địa phương, cán bộ nữ; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, bằng lòng với cuộc sống hiện tại…

Nông thôn xã Du Tiến từng ngày đổi mới.
Nông thôn xã Du Tiến từng ngày đổi mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đất nước ta sau gần 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; cùng những thành tựu đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh, những tiềm năng, kết hợp với thế mạnh của huyện về lao động, đất đai và triển vọng phát triển của Công viên Địa toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn… Đảng bộ huyện đặt ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển KT – XH sẽ thực hiện trong 5 năm tới và xác định thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển. Với mục tiêu tổng thể trong cả giai đoạn và tầm nhìn dài hạn là tích cực khai thác tiềm năng, sức sáng tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự phát triển toàn diện, bền vững; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, gắn với xây dựng Nông thôn mới; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch; bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao dân trí và đời sống của nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025, là huyện trung bình so với các huyện biên giới của tỉnh; đến năm 2030 huyện Yên Minh thoát khỏi huyện nghèo, phấn đấu trở thành huyện trung bình khá so với các huyện biên giới của tỉnh và đến năm 2045, trở thành huyện khá so với các huyện biên giới của tỉnh.

BTV Huyện ủy thống nhất cao quan điểm chỉ đạo xuyên suốt để thực hiện các mục tiêu trên là: Nắm chắc quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của địa phương để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển mạnh dịch vụ, tạo sự bứt phá về du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín và trách nhiệm ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân; củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và mở rộng quan hệ đối ngoại tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển…

Giải pháp thực hiện cho từng chỉ tiêu, lĩnh vực cụ thể đã được xác định, như: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu; phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với phát triển du lịch và xây dựng Nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào đời sống và sản xuất; tập trung nguồn lực xây dựng thực hiện đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển thể dục - thể thao và thông tin, truyền thông, gắn với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Với những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã xác định, cùng bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Ngô Xuân Nam Bí thư Huyện ủy

.