Hà Giang

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng Công an

09:57, 12/10/2020

BHG - Thực tiễn công tác xây dựng Đảng cho thấy, nơi nào cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thì ở đó tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện… tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII cũng chỉ rõ “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng. Chương trình, kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, UBKT các cấp được chú trọng. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật, góp phần củng cố nội bộ tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện 242 cuộc kiểm tra, 234 cuộc giám sát chuyên đề; tiếp nhận, giải quyết 18 đơn tố cáo; xem xét, thi hành kỷ luật 55 đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện, Thành ủy trong thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu với cấp ủy tiến hành 21 cuộc kiểm tra; 13 cuộc giám sát chuyên đề; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố. Đồng thời Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn UBKT các cấp, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Những kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang vững mạnh, toàn diện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng lên rõ rệt; phương thức lãnh đạo được đổi mới, sâu sát, phù hợp với thực tiễn. Cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, chương trình công tác trọng tâm… góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới mọi mặt của đời sống xã hội. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Do đó, yêu cầu khách quan đặt ra đối với Đảng bộ Công an tỉnh là phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong đó cần tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, hoàn thành mục tiêu “Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định”, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Công an Hà Giang xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng trong Công an nhân dân. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài, lan rộng. Tăng cường quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng có phẩm chất, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, gắn với cải cách hành chính, lề lối làm việc...

Bài, ảnh: Đoàn Minh Thơm (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bản Ngò xây dựng Chi bộ Quân sự vững mạnh

BHG - Nhiều năm qua Chi bộ Quân sự xã Bản Ngò (Xín Mần) đã lãnh đạo làm chuyển biến công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tác phong chỉ huy cho nhiều cán bộ quân sự ở cơ sở; khẳng định vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) tích cực huấn luyện, tham gia giúp nhau phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…

30/09/2020
Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - "Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 những nữ quân nhân thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc". Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

29/09/2020
Chung sức chiến thắng đại dịch

BHG - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức quán triệt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào.

29/09/2020
Tuyên thệ chiến sỹ mới 2020

BHG - Ngày 29.5, Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2020. Tới dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chỉ huy Trung đoàn 877. Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn 877, 300 chiến sỹ mới đã vững vàng về lập trường chính trị tư tưởng; sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chững chạc về tác phong, quan hệ giao tiếp. Đặc biệt, 100% các chiến sỹ đều an tâm tư tưởng...

29/05/2020