Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng

Thứ Tư, 31/03/2021, 19:42 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết 160/NQ-HĐBCQG về việc hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng.

Theo đó, trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi Ủy ban bầu cử (UBBC) công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách này được niêm yết, UBBC thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định theo 1 trong 3 hình thức sau:

- Giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số dư người ứng cử vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những người ứng cử được xem xét tại Hội nghị hiệp thương lần 3 vào danh sách chính thức những người ứng cử nếu số dư người ứng cử ở đơn vị bầu cử không đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần 3 còn có người ứng cử đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 2 ngày tính đến ngày niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử;

- Giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định ở 2 hình thức trên.

Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, UBBC thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định theo 1 trong 2 hình thức sau:

- Giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số người ứng cử vẫn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó (ít nhất là 1 người);

- Giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là 1 người.

Sau khi ra quyết định, UBBC phải có văn bản báo cáo ngay đến UBBC ở cấp trên trực tiếp (đối với trường hợp khuyết người ứng cử tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã) hoặc đến Hội đồng Bầu cử quốc gia (đối với trường hợp khuyết người ứng cử tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh).

Đ.T

.