* Đảng viên Lục Xuân Hương, xã Bản Máy, Hoàng Su Phì

Thứ Sáu, 06/11/2020, 10:02 (GMT+7)

Sau khi nghiên cứu các dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tôi nhận thấy các dự thảo báo cáo có bố cục đổi mới, kết cấu tương đối chặt chẽ.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2016 – 2020 đã nêu được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP – AN… Trong phần phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025, tôi đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực GD&ĐT, bởi đây là lĩnh vực quan trọng quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cần phải thêm tiêu chí “đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế”, bởi nguồn nhân lực phải tiến đến tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, cần bổ sung đánh giá về đội ngũ cán bộ nữ cũng như định hướng tiếp tục phát huy tài năng nữ, nguồn lực đội ngũ cán bộ nữ trong phần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người.

Về xây dựng nhà nước pháp quyền, tôi đề nghị cần tiếp tục cải cách hành chính, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà; kiên quyết làm trong sạch hệ thống chính quyền các cấp. Tổ chức tốt việc nhân dân thực hiện chức năng giám sát chính quyền. Về công tác xây dựng Đảng, cần kiên quyết loại bỏ những người không đủ phẩm chất, tư cách đạo đức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ra khỏi tổ chức Đảng. Thực hiện các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

.