Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 05/11/2020, 16:09 (GMT+7)

BHG -  Thực hiện hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu một số ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

.