Chú trọng chất lượng kiểm tra, giám sát cấp cơ sở

Thứ Ba, 05/01/2021, 19:03 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.9.2017, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 18-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020 (Đề án 18). Sau 3 năm thực hiện, công tác KTGS cấp cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT – XH tại thôn Ngọc Sơn.
Lãnh đạo xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT – XH tại thôn Ngọc Sơn.

Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc; 193 đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn; 3.648 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 70.190 đảng viên; 100% Phó Bí thư đảng ủy cơ sở kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT). Thực hiện Đề án 18, UBKT Tỉnh ủy ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở; bộ đề cương bài giảng tập huấn cho cơ sở; bộ tài liệu, hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng dùng cho cấp cơ sở; bộ quy trình tiến hành công tác KTGS, xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, chi bộ; xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy và cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án 18 tại các địa phương.  

Cấp ủy, UBKT các cấp chủ động quán triệt, triển khai Đề án 18 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; lựa chọn đơn vị xây dựng mô hình mẫu thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng; lấy chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của cơ sơ là tiêu chí quan trọng trong nhận xét, đánh giá xếp loại hàng năm của các địa phương, đơn vị. Các chi bộ đều xây dựng và thực hiện kế hoạch KTGS hàng năm và cả nhiệm kỳ; xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện, toàn tỉnh có 312 UBKT đảng ủy cơ sở với 1.310 ủy viên.

Giai đoạn 2017 – 2020, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh mở 58 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các chi, đảng bộ trực thuộc với 5.892 đồng chí tham gia. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Qua đó, trình độ, năng lực cán bộ làm công tác KTGS ở cơ sở từng bước được nâng cao. 

Các Đảng ủy, chi bộ cơ sở tiến hành kiểm tra 2.351 cuộc đối với 1.515 tổ chức cơ sở Đảng và 4.089 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó có 763 đồng chí là cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu là: Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc của chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; thực hiện những điều đảng viên không được làm; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình hành động cá nhân, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình… Qua kiểm tra phát hiện 54 tổ chức và 58 đảng viên có khuyết điểm; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật 8 đảng viên. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy và chi bộ cơ sở giám sát 2.051 cuộc đối với 1.090 tổ chức cơ sở đảng và 3.237 đảng viên, trong đó có 597 đồng chí là cấp ủy viên. Kết quả có 966 tổ chức và 3.109 đảng viên thực hiện tốt; 122 tổ chức và 110 đảng viên thực hiện chưa tốt; phát hiện có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức và 18 đảng viên. Ngoài các cuộc KTGS chuyên đề, các chi bộ còn tổ chức giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua các kỳ sinh hoạt của chi bộ; 100% các chi bộ phân công các đồng chí chi ủy viên theo dõi và giúp chi bộ thực hiện các cuộc KTGS. 

Về nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT các đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 158 cuộc đối với 76 tổ chức cơ sở đảng và 121 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 19 tổ chức và 30 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật 2 tổ chức và 73 đảng viên. Về kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng: UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành 96 cuộc kiểm tra đối với 99 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, có 97 tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật, chiếm 98%.

Theo lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy: Đề án số 18 góp phần nâng cao chất lượng KTGS cấp cơ sở. Các cấp ủy, UBKT các cấp, chi bộ chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ KTGS theo mục tiêu Đề án. Nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế địa phương. Các cuộc KTGS thực hiện đúng quy trình, chất lượng. Năng lực lãnh đạo và kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống mẫu các văn bản nghiệp vụ về công tác KTGS dùng cho đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ được ban hành đầy đủ, thống nhất trong toàn tỉnh; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở cơ sở được nâng lên. Qua đó, khắc phục nhiều yếu kém trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng của đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở.

Bài, ảnh: AN GIANG

.