Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Bắc Mê

Thứ Năm, 09/04/2020, 10:12 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương (T.Ư) 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã triển khai học tập, quán triệt và đưa ra các mục tiêu, phương hướng cụ thể, từ đó nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo xã Yên Định hướng dẫn người dân thôn Ngàm Piai chăm sóc cây đậu tương.
Lãnh đạo xã Yên Định hướng dẫn người dân thôn Ngàm Piai chăm sóc cây đậu tương.

Bám sát tinh thần Nghị quyết, Đảng bộ huyện cụ thể hóa và thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ; “Nói đi đôi với làm” đối với các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phạm vi và phương pháp giám sát; chính quyền từ huyện đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách xây dựng chương trình hành động cá nhân và đăng ký nội dung cam kết.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII còn được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy, chia sẻ: “Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 đã giải quyết kịp thời hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ đưa nội dung thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết T.Ư 4 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó đã có 57/57 chi, đảng bộ và 219 cá nhân lãnh đạo các chi, đảng bộ có chương trình hành động cá nhân; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang căn cứ chức trách nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình hành động cá nhân. Đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện đảm bảo quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện...”.

Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…, trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và thực hiện hiệu quả quy chế tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân với 88 cuộc tiếp công dân và 7 cuộc đối thoại; đặc biệt, Bí thư Huyện ủy đã đối thoại với viên chức ngành Giáo dục, giải quyết tồn đọng về thực hiện chính sách; tiếp nhận và giải quyết 75 đơn, thư của công dân theo thẩm quyền. Đẩy mạnh thực hiện và phát huy dân chủ trong tất cả các lĩnh vực; thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm...

Thực hiện nêu gương không chỉ giúp các đảng viên nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ phẩm chất đạo đức mà đã trở thành tấm gương sáng, giúp xây dựng và phát huy tính tập thể trong cộng đồng. Chia sẻ về việc nêu gương tại địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Tình, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn, cho biết: “Với việc bám sát nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị, cùng những chỉ đạo của tỉnh, huyện đã giúp Đảng bộ xã phát huy được nhiều lợi thế, đặc biệt là phát huy sức mạnh của nhân dân. Đảng viên ở thôn, bản đã gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất làm đường, tích cực tham gia, đóng góp vào chương trình kéo đường dây điện, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế,... đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch của xã”.

Có thể nói, Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn các hành vi tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Bắc Mê thời gian qua.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.