123
Thành quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Thành quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thứ Ba, 13/02/2018, 09:52 (GMT+7)

Xuân 2018 - Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) như, thu Quỹ và chi trả các chế độ cho đối tượng…, trong năm 2017 BHXH tỉnh dồn sức, tập trung cho hai việc chính “Rà soát, bàn giao Sổ BHXH cho người lao động” và “Hoàn thiện Mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT”.

Cán bộ Phòng Sổ, thẻ BHXH tỉnh kiểm tra Mã số Sổ BHXH cho người lao động.
Cán bộ Phòng Sổ, thẻ BHXH tỉnh kiểm tra Mã số Sổ BHXH cho người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ này, BHXH tỉnh đã lập kế hoạch thực hiện rất chi tiết; đề ra mục đích, yêu cầu cụ thể, nêu rõ từng nội dung công việc, từ công tác hướng dẫn đến triển khai thực hiện rà soát và bàn giao Sổ BHXH cho người lao động trên toàn tỉnh, thông qua thí điểm tại một số đơn vị; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và triển khai tập huấn cho BHXH các huyện, thành phố; phấn đấu năm 2017 đạt trên 80% tổng số Sổ BHXH phải bàn giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy- Giám đốc BHXH tỉnh - trao Quyết định khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Huy- Giám đốc BHXH tỉnh - trao Quyết định khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

BHXH tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu thực hiện kế hoạch, với thành phần: Lãnh đạo BHXH tỉnh; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố…; xác định rõ trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu, các thành viên và phòng,bộ phận chức năng rõ ràng, cụ thể. Theo đó, Phòng Cấp sổ, thẻ chịu trách nhiệm in và bàn giao Sổ BHXH đúng quy trình; Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ, rà soát sổ của Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố chuyển đến; Phòng Công nghệ thông tin có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý ngay những vướng mắc về phần mềm trong quá trình tổ chức thực hiện; Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi rà soát Sổ BHXH, nhập dữ liệu và bàn giao Sổ BHXH cho người lao động; BHXH các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, bàn giao Sổ BHXH cho người lao động, trên cơ sở xây dựng lộ trình, thời gian rà soát, bàn giao và báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp có văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện; thành lập Tổ thẩm định và Tổ nhập liệu cấp huyện theo quy định…

Viên chức BHXH huyện Mèo Vạc phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, khẩn trương rà soát, hoàn thành cấp Mã số BHXH.
Viên chức BHXH huyện Mèo Vạc phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, khẩn trương rà soát, hoàn thành cấp Mã số BHXH.

Bà Đào Kim Tuyến, Trưởng phòng Cấp sổ thẻ, “khoe” với phóng viên: Nhờ thực hiện tốt kế hoạch này, đến 31.12.2017 toàn tỉnh đã rà soát, cấp và bàn giao được 43.219 Sổ BHXH cho người lao động, đạt 92,74%. Riêng Phòng Cấp sổ, thẻ trả được 7.388 sổ, đạt 98,73%. Kết quả này đã được Ban Sổ, thẻ BHXH Việt Nam đưa vào danh sách những tỉnh đạt tỷ lệ thi đua để trình BHXH Việt Nam khen thưởng.

Cùng với việc rà soát, bàn giao Sổ BHXH cho người lao động, cuối quý III năm 2017, BHXH tỉnh lập kế hoạch và triển khai thực hiện “Hoàn thiện Mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT” theo Công văn số 3865/BHXH - BT, ngày 01.9.2017 của BHXH Việt Nam về việc rà soát Mã số BHXH để in mẫu MS1 và TK1 - TS. Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện. Kết quả, đến 31.12.2017 BHXH tỉnh đã hoàn thành việc cấp Mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ 100%; cấp Thẻ BHYT theo mã cũng cơ bản hoàn thành, tổng số đã cấp 800.443 thẻ.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, BHXH tỉnh đề ra phương pháp thực hiện cụ thể, đó là: Cơ quan BHXH in danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có Mã số BHXH (mẫu MS1), tờ khai người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) từ phần mềm TST chuyển cho đơn vị thông qua bưu điện; tổ chức cập nhật hoặc thuê khoán cập nhật dữ liệu mẫu TK1-TS đã bổ sung thông tin từ đơn vị chuyển đến; thực hiện lưu trữ mẫu MS1 và mẫu TK1-TS đúng theo quy định. Đơn vị (gọi chung cho đơn vị sử dụng lao động, UBND cấp xã, trường học, đại lý thu) có trách nhiệm chuyển mẫu TK1-TS và hướng dẫn người tham gia kê khai bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin; nhận lại và kiểm tra thông tin trên mẫu TK1-TS, nếu đúng, đủ thì chuyển lại cho cơ quan BHXH. Về phía người tham gia: Nhận mẫu TK1-TS, kê khai bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin còn thiếu vào mẫu TK1-TS (điền đầy đủ vào phụ lục), nộp cho đơn vị và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trên mẫu.

Kế hoạch đề ra quy trình thực hiện, theo đó giao cho Phòng Quản lý thu chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, BHXH các huyện, thành phố triển khai rà soát, cấp Mã số BHXH; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc cấp Mã số BHXH theo quy định. Phòng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nhận mẫu MS1 và mẫu TK1-TS từ Phòng bộ phận Thu chuyển đến đơn vị thông qua bưu điện; nhận lại đầy đủ mẫu MS1 và mẫu TK1-TS đã bổ sung từ đơn vị chuyển đến; tổ chức lưu trữ mẫu MS1 và mẫu TK1-TS theo quy định. Phòng Công nghệ thông tin đảm bảo đường truyền, hạ tầng công nghệ hoạt động liên tục, thông suốt; hỗ trợ xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện cấp Mã số BHXH. Phòng bộ phận cấp sổ, thẻ có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và kịp thời phối hợp với các phòng chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. BHXH cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, với nhà trường, đại lý thu bưu điện, UBND cấp xã thực hiện rà soát, cấp Mã số BHXH theo quy định…

Thành quả lao động trên là kết tinh sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức viên chức ngành BHXH tỉnh trong năm 2017.

KIM NGÂN

.