Xuân mới với những khát vọng mới

Thứ Hai, 01/03/2021, 09:21 (GMT+7)

BHG - Đón năm mới, cả nước vui mừng trước thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII với những quyết sách và định hướng cho sự phát triển của nước nhà nhiệm kỳ 2021 - 2025 và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI; với một BCH T.Ư có đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh kế tục sự nghiệp của Đảng. Dấu ấn sâu đậm nhất và mang tầm vóc lịch sử là hơn 90 năm đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, vững bước đi lên CNXH với sự nghiệp đổi mới rất Việt Nam, nhưng nằm trong tiến trình phát triển của lịch sử và phù hợp với xu thế của thời đại.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng (ảnh: Báo Giao thông)
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng (ảnh: Báo Giao thông)

Quan điểm chỉ đạo mà Đại hội XIII của Đảng nêu ra là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí quật cường, khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục sự nghiệp đổi mới với định hướng đến năm 2030, năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm dân tộc Việt Nam giành được độc lập.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng và động lực mới cho sự phát triển, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng, tài năng trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam để quản lý và phát triển xã hội có hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội, an sinh con người, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, trên cơ sở kiên định và thực hiện sáng tạo đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế, đảm bảo ổn định để xây dựng và phát triển, bảo vệ Tổ quốc XHCN, nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kêt toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội trên cơ sở dựa vào dân, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, liêm chính, vững mạnh, công bằng, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản trong đổi mới: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong nhận thức và xử lý các mối quan hệ luôn đảm bảo định hướng XHCN, hướng trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, giữ vững độc lập tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Các văn kiện được Đại hội XIII của Đảng thông qua đều nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế theo chiều sâu, hoàn thiện mô hình tăng trưởng đồng bộ trên các phương diện kinh tế - kỹ thuật; kinh tế - xã hội, kinh tế - sinh thái; kinh tế số. Thúc đẩy phát triển kinh tế trên nền tảng đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ gắn với cách mạng công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế. 

Đất nước đón Xuân, chào năm mới, chào thành công Đại hội Đảng XIII của Đảng với những thành quả có được là kết tinh của sự xông pha, từng trải trong khó khăn thử thách, từ sức mạnh của dân tộc, từ ưu việt của chế độ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng quang vinh trong quá trình 91 năm đấu tranh cách mạng. Báo cáo chính trị mà Đại hội XIII thông qua đã kế thừa được truyền thống của Đảng, bề dày lịch sử của dân tộc, được mọi tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, chứa đựng khát vọng phát triển với tư duy mới, tầm nhìn mới đưa đất nước tiến lên con đường đổi mới theo từng mốc lịch sử cụ thể và định hướng đến giữa thế kỷ XXI.

Xuân về, đón chào năm mới, tin tưởng ở sự sáng suốt và đúng đắn của đường lối Đảng vạch ra, tiếp tục sự nghiệp đổi mới trên cơ sở tìm tòi, sáng tạo để phát triển với khát vọng thực hiện thắng lợi con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, lại bị nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, mô hình quản lý tập trung quan liêu bao cấp, trong những năm đầu đổi mới, bình quân trên đầu người thu nhập chỉ khoảng 200 USD, GDP cả nước 14 tỷ USD, lạm phát trên 700%, thế mà Việt Nam đã bứt phá vươn lên thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, chuyển kinh tế sang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay đã có quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ thương mại với 224 nước và vùng lãnh thổ, có 17 đối tác toàn diện, 13 đối tác chiến lược toàn diện, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương, có 71 nước TPP công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Mới đây, Việt Nam đã chủ trì ký kết Hiệp định kinh tế thương mại tự do RCEP lớn nhất thế giới.

Năm 2019 có quy mô tăng trưởng nền kinh tế 262 USD, thu nhập bình quân đầu người gần 2.800 USD. Năm 2020 dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng Việt Nam đã và đang vượt qua đại dịch Covid-19, khắc phục sự tàn phá của bão lụt, bứt phá vươn lên đưa nền kinh tế có tăng trưởng 2,91%, xuất siêu trên 20 tỉ USD, nằm trong tốp 16 nền kinh tế tăng trưởng nhất thế giới; điểm đến về văn hóa, du lịch hàng đầu châu Á. Việt Nam đã biến cơ hội thành lợi thế, lợi thế thành nguồn lực, nguồn lực để phát triển mang lại hiệu quả. Năm 2020 đầy khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam đã vượt qua ngoạn mục và đang là nhân tố phát triển của thế giới. Bước vào năm 2021 với khát vọng mới tin chắc sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Với kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực và niềm tin của nhân dân vào thành công Đại hội XIII của Đảng quang vinh, tin tưởng rằng dẫu thế giới có biến động gì thì “mặt trời vẫn chiếu sáng ở Việt Nam”. Việt Nam là điểm thu hút đầu tư trong khu vực và thế giới. Tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” toàn Đảng, toàn dân vững bước trên con đường đổi mới, khát vọng đưa đất nước phát triển thịnh vượng, toàn diện, phấn đấu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030; nước phát triển theo định hướng XHCN, có thu nhập cao vào năm 2045, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

TS. Đặng Duy Báu

.